Javascript CSS

jQuery và CSS class

jQuery có một số phương thức làm việc với class CSS như: .addClass(), .hasClass(), .removeClass(), .toggleClass()

 • addClass thêm class vào phần tử
 • removeClass xóa đi class trong phần tử
 • hasClass kiểm tra xem phần tử có một CSS class hay không
 • toggleClass thêm class nếu nó đang có trong phần tử, nếu không thì xóa class

Xem một số trường hợp:

$("div").addClass("header") : thêm class có tên header vào các phần tử div. Cũng có thể thêm nhiều class như $("div").addClass("class1 class2 class3")

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ thêm bớt, kiểm tra phần tử với class có tên "classexam1"

Đoạn văn trong phần tử
<style>
  .pclass {
    padding: 5px;
    font-size: 25px;
    border: 1px dashed coral;
    margin: 10px 0;
  }

  .classexam1 {
    background: #e91e63;
    color: #9e9e9e;
    border: 5px solid coral;

  }

  #inforhtml {font-style: italic;}
</style>

<p id="inforhtml"></p>
<div class="pclass">Đoạn văn trong phần tử</div>


<div>
  <button onclick="addClass()">.addClass</button>
  <button onclick="removeClass()">.removeClass</button>
  <button onclick="toggleClass()">.toggleClass</button>
  <button onclick="hasClass()">.hasClass</button>
</div>

<script>

  function addClass() {
    $("div.pclass").addClass("classexam1");
    showhtml();
  }

  function removeClass() {
    $("div.pclass").removeClass("classexam1");
    showhtml();
  }

  function toggleClass() {
    $("div.pclass").toggleClass("classexam1");
    showhtml();
  }

  function hasClass() {
    if ($("div.pclass").hasClass("classexam1"))
      alert("Phần tử có class: classexam1");
    else
      alert("Phần tử không có class: classexam1");

  }

  function showhtml() {
    $("#inforhtml").text($("div.pclass")[0].outerHTML);
  }

  showhtml();

</script>

Đăng ký nhận bài viết mới