Cơ bản về các biểu thức và toán tử trong Javascript, các toán tử cần nắm vững ở đây là các toán tử số học toán tử gán toán tử so sánh toán tử logic các toán tử với chuỗi ...

Các toán tử gán trong Javascript

Toán tử gán được dùng để gán giá trị ở bên phải toán tử vào biến ở bên trái toán tử. Có các toán tử gán sau:

Toán tử Ví dụ Ý nghĩa
= x = y gán y vào x
+= x += y x = x + y
-= x -= y x = x - y
*= x *= y x = x * y
/= x /= y x = x / y
%= x %= y x = x % y

Các toán tử số học

Các toán tử số học này thực hiện trên các số - dữ liệu dạng số (cụ thể hoặc biến).

Toán tử Mô tả Ví dụ
+ phép cộng 25 + 5 = 30
- phép trừ 10 - 5 = 5
* phép nhân 2*3 = 6
/ phép chia 20 / 2 = 10
% lấy phần dư của phép chia 56 / 3 = 2
++ Tăng thêm 1 var a = 10; a ++; //giá trị a là 11
-- giảm đi 1 var a = 10; a --; //giá trị a là 9
var x = 10 + 5;
document.write(x);
// In ra: 15

Có thể sử dụng nhiều số hạng:

var x = 10;
var y = x + 5 + 22 + 45 + 6548;
document.write(y);

//In ra : 6630

Ví dụ về phép chia lấy phần dư modulus

var myVariable = 26 % 6;
//myVariable bằng 2

Chú ý về phép toán tăng thêm 1 ++ và giảm 1 --: Khi viết biểu thức thì toán tử có thể ở bên trước hoặc sau biến cần tăng giảm, kết quả trả về của biểu thức có sự khác nhau tùy cách viết

Viết sau biến như: a = var++, b = var-- thì giá trị trả về của biểu thức (giá trị gán vào a, b) là giá trị gốc của var, còn bản thân var vẫn được tăng, giảm

var a = 0; b = 10;
var a = b++;
//a sẽ là 10; b là 11

Nếu toán tử ++-- viết bên trái biến, thì giá trị biểu thức trả về chính là biến sau khi tăng giảm

var a = 0; b = 10;
var a = ++b;
//a sẽ là 11; b là 11

Toán tử so sánh

Toán tử so sánh sử dụng trong các biểu thức về logic để so sánh bằng nhau, khác nhau. Nó trả về giá trị true false

JavaScript có một số toán tử so sánh, ví dụ so sánh bằng: ==

var num = 10;
// num == 8 will return false

Bảng toán tử so sánh

Toán tử Diễn tả Ví dụ
== so sánh bằng 5 == 10 false
=== giống nhau (cùng giá trị và kiểu dữ liệu) 5 === 10 false
!= khác giá trị 5 != 10 true
!== Khác giá trị và kiểu 10 !== 10 false
> lớn hơn 10 > 5 true
>= lớn hơn hoặc bằng 10 >= 5 true
< nhỏ hơn 10 < 5 false
<= nhỏ hơn 10 <= 5 false

Khi sử dụng các toán tử này, hãy chắc chắn các số hạng có cùng kiểu; số so sánh với số; chuỗi so sánh với chuỗi ...

Toán tử logic

Bảng toán tử logic gồm các phép toán : và - hoặc - phủ định

Toán tử Diễn tả
&& phép trả về true nếu 2 số hạng là true: a && b
|| phép hoặc trả về true nếu 1 trong 2 số hạng là true : a || b
! phủ định; trả về giá trị ngược với biểu thức !a
var a = (4 > 2) && (10 < 15);
//a nhận giá trị false: vì 4 > 2 là true, 10 < 15 là false;
//a = true && false;

Toán tử điều kiện

  variable = (condition) ? value1: value2;

Nhận giá trị value1 nếu điều kiện là true, nhận value2 nếu điều kiện false

var isAdult = (age < 18) ? "Too young": "Old enough";
//isAdult là Too young nếu age nhỏ hơn 18
//isAdult là Old enough nếu age lớn hơn hoặc bằng 18

Toán tử với chuỗi

Toán tử với chuỗi sử dụng nhiều là nối hai chuỗi lại với nhau, sử dụng toán tử + để nối. Lưu ý toán tử này có thể nối số vào chuỗi.

var mystring1 = "Học viết mã ";
var mystring2 = "JavaScript.";
document.write(mystring1 + mystring2);

//sẽ viết ra: Học viết mã JavaScript.

Xuất biến ra chuỗi với kỹ thuật Template Literal

Bạn có thể đưa vào chuỗi nằm giữa dấu `` (không phải '' hay ""), trong chuỗi đó có thể chèn biểu thức với ký hiệu ${biểu-thức}

  let tb = `Hai nhân hai là ${2*2}`;
  let name = "XuanThuLab";
  let msg = `Xin chao ${name}`;
  console.log(tb);
  console.log(msg);

Toán tử typeof

Toán tử typeof trả về kiểu dữ liệu cần kiểm tra của một biến, một giá trị.

var a = 1;
var b = "Hi";
var c = true;
var d = null;
var e;

console.log(typeof(a)); // trả về number
console.log(typeof(b)); // trả về string
console.log(typeof(c)); // trả về boolean
console.log(typeof(d)); // trả về object
console.log(typeof(e)); // trả về undefined
console.log(typeof(f)); // trả về undefined

Đăng ký nhận bài viết mới