Liên hệ
javascript

Các toán tử trong JavaScript

Toán tử JavaScript gồm có các toán tử số học, các toán tử so sánh, toán tử logic và các toán tử với chuỗi ký tự

Các toán tử số học

Các toán tử số học này thực hiện trên các số (cụ thể hoặc biến).

Toán tử Mô tả Ví dụ
+ phép cộng 25 + 5 = 30
- phép trừ 10 - 5 = 5
* phép nhân 2*3 = 6
/ phép chia 20 / 2 = 10
% lấy phần dư của phép chia 56 / 3 = 2
++ Tăng thêm 1 var a = 10; a ++; //giá trị a là 11
-- giảm đi 1 var a = 10; a --; //giá trị a là 9
var x = 10 + 5;
document.write(x);
// In ra:  15

Có thể sử dụng nhiều số hạng:

var x = 10;
var y = x + 5 + 22 + 45 + 6548;
document.write(y);

//In ra : 6630

Ví dụ về phép chia lấy phần dư modulus

var myVariable = 26 % 6;
//myVariable bằng  2

Chú ý về phép toán tăng thêm 1 ++ và giảm 1 --: Khi viết biểu thức thì toán tử có thể ở bên trước hoặc sau biến cần tăng giảm, kết quả trả về của biểu thức có sự khác nhau tùy cách viết

Viết sau biến như: a = var++, b = var-- thì giá trị trả về của biểu thức (giá trị gán vào a, b) là giá trị gốc của var, còn bản thân var vẫn được tăng, giảm

var a = 0; b = 10;
var a = b++;
//a sẽ là 10; b là 11

Nếu toán tử ++-- viết bên trái biến, thì giá trị biểu thức trả về chính là biến sau khi tăng giảm

var a = 0; b = 10;
var a = ++b;
//a sẽ là 11; b là 11

Các toán tử gán

Toán tử gán được dùng để gán giá trị ở bên phải toán tử vào biến ở bên trái toán tử.

Toán tử Ví dụ Ý nghĩa
= x = y gán y vào x
+= x += y x = x + y
-= x -= y x = x - y
*= x *= y x = x * y
/= x /= y x = x / y
%= x %= y x = x % y

Toán tử so sánh

Toán tử so sánh sử dụng trong các biểu thức về logic để so sánh bằng nhau, khác nhau. Nó trả về giá trị true false

JavaScript có một số toán tử so sánh, ví dụ so sánh bằng: ==

var num = 10;
// num == 8 will return false

Bảng toán tử so sánh

Toán tử Diễn tả Ví dụ
== so sánh bằng 5 == 10 false
=== giống nhau (cùng giá trị và kiểu) 5 === 10 false
!= khác giá trị 5 != 10 true
!== Khác giá trị và kiểu 10 !== 10 false
> lớn hơn 10 > 5 true
>= lớn hơn hoặc bằng 10 >= 5 true
< nhỏ hơn 10 < 5 false
<= nhỏ hơn 10 <= 5 false

Khi sử dụng các toán tử này, hãy chắc chắn các số hạng có cùng kiểu; số so sánh với số; chuỗi so sánh với chuỗi ...

Toán tử logic

Bảng toán tử logic gồm các phép toán : và - hoặc - phủ định

Toán tử Diễn tả
&& phép trả về true nếu 2 số hạng là true: a && b
|| phép hoặc trả về true nếu 1 trong 2 số hạng là true : a || b
! phủ định; trả về giá trị ngược với biểu thức !a
var a = (4 > 2) && (10 < 15);
//a nhận giá trị false: vì 4 > 2 là true, 10 < 15 là false;
//a = true && false;

Toán tử điều kiện

    variable = (condition) ? value1: value2;

Nhận giá trị value1 nếu điều kiện là true, nhận value2 nếu điều kiện false

var isAdult = (age < 18) ? "Too young": "Old enough";
//isAdult là Too young nếu age nhỏ hơn 18
//isAdult là Old enough nếu age lớn hơn hoặc bằng 18

Toán tử với chuỗi

Toán tử với chuỗi sử dụng nhiều là nối hai chuỗi lại với nhau, sử dụng toán tử + để nối. Lưu ý toán tử này có thể nối số vào chuỗi.

var mystring1 = "Học viết mã ";
var mystring2 = "JavaScript.";
document.write(mystring1 + mystring2);

//sẽ viết ra: Học viết mã JavaScript.

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh