Javascript

Thêm nội dùng vào trang HTML

Ở phần trước chúng ta đã dử dụng các phương thức html(), text() để lấy cũng như thiết lập giá trị/nội dung trong phần tử. Tuy nhiên khi sử dụng các phương thức này thì nội dung cũ của phần tử sẽ bị ghi đè, mất đi. Do vậy jQuery còn cung cấp thêm các phương thức linh hoạt hơn là:

 • append() chèn nội dùng vào cuối trong các phần tử chọn
 • prepend() chèn nội dùng vào phần đầu trong phần tử chọn
 • after() chèn nội dùng vào phía sau phần tử chọn
 • before() chèn nội dùng vào phía trước phần tử chọn

Nội dung chèn có thể là HTML Markup, Text hoặc tạo ra một phần tử DOM mới bằng jQuery, ví dụ tạo phần tử <p> mới sau đó thiết lập nội dung text cho nó là 'Hello World'

var newelement = $("<p></p>").text("Hello World");

Ví dụ sử dụng append(), prepend(), after(), before() trong jQuery

Ở ví dụ dưới đây, dùng jQuery chọn phần tử div có nền màu đen, sau đó chèn nội dung vào bên trong nó (chèn ở đầu (prepend, ở cuối append) và phía trước (before) phía sau (after)

Nội dung ban đầu trong phần tửĐoạn mã cho ví dụ trên

<style>
  #containerexample {
    background: #9c27b0;
    padding: 20px;
    color: white;
    font-weight: bold;
  }

  #phantudiv {
    background: #1d1e1f;
    padding: 30px;
  }

  #containerexample p {
    border: 1px dashed gray;
    padding: 5px;
    animation-name: keyframes1;
    animation-duration: 2s;
  }

  #phantudiv>p.phantup {
    color: yellow;
  }

  @keyframes keyframes1 {
    0% {opacity: 0;}
    100% {opacity: 1;}
  }

</style>

<div id="containerexample">

  <div id="phantudiv">
    <p class="phantup">Nội dung ban đầu trong phần tử</p>
  </div>
  <br>
  <button onclick="append_jquery()">append()</button>
  <button onclick="prepend_jquery()">prepend()</button>
  <button onclick="after_jquery()">after()</button>
  <button onclick="before_jquery()">before()</button>
</div>

<script>
  var phantuchon = $("#phantudiv");

  function append_jquery() {
    phantuchon.append("<p>Chèn thêm bằng append()</p>");
  }

  function prepend_jquery() {
    phantuchon.prepend("<p>Chèn thêm bằng prepend()</p>");
  }

  function after_jquery() {
    phantuchon.after("<p>Chèn thêm bằng after()</p>");
  }

  function before_jquery() {
    phantuchon.before("<p>Chèn thêm bằng before()</p>");
  }
</script>

Đăng ký nhận bài viết mới