Mảng (Bài trước)
(Bài tiếp) Date

Đối tượng Math

Đối tượng Math là định nghĩa sẵn trong JS, nó chứa các thuộc tính và phương thức cho phép thi hành một số tác vụ về toán học.

Các thuộc tính của Math

Thuộc tính Diễn tả
E Hằng số Euler
PI Hằng số PI
LN2 Logarite tự nhiên của 2
LN10 Logarite tự nhiên của 10

Đối tượng Math luôn có sẵn để sử dụng ngay mà không cần tạo mới.

document.write(Math.PI);
//In ra 3.141592653589793

Các phương thức của Math

Phương thức Mô tả
abs(x) giá trị tuyệt đối của x
acos(x) tính acos, đơn vị góc radian
asin(x) tính asin
atan(x) tính atan
ceil(x) làm tròn tăng
cos(x) tính cos
exp(x) Tính Ex
floor(x) làm tròn giảm
log(x) tính log cơ số E
max(x, y, z, ..., n) lấy giá trị max
min(x, y, z, ..., n) lấy giá trị min
pow(x, y) tính x mũ y
random() giá trị ngẫu nhiên từ 0 đến 1
round(x) làm tròn tới số nguyên gần nhất
sin(x) tính sin
sqrt(x) tính căn bậc 2
tan(x) tính tang

Ví dụ tính căn bậc 2

var n = prompt("Nhập một số", "");
var answer = Math.sqrt(n);
alert("Căn bậc 2 của " + n + " là " + answer);

Đăng ký nhận bài viết mới
Mảng (Bài trước)
(Bài tiếp) Date