Mathematica (Bài trước)
(Bài tiếp) DOM cơ bản

Đối tượng Date

Đối tượng Date , để làm việc với ngày tháng, nó chứa các phương thức để lấy ngày, giờ, ...

Để tạo ra đối tượng Date cho ngày tháng hiện tại dùng cú pháp

var d = new Date();

Ngoài ra để biểu diễn ngày tháng bất kỳ thì cần truyền tham số khởi tạo khi gọi new Date

Có các cách khởi tạo:

//Sử dụng thời gian Unix
new Date(milliseconds);

//Sử dụng chuỗi biểu diễn ngày tháng
new Date(dateString);

//Sử dụng các tham số năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, mini giây
new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds);

Ví dụ

//Fri Jan 02 1970 00:00:00
var d1 = new Date(86400000);

//Fri Jan 02 2015 10:42:00
var d2 = new Date("January 2, 2015 10:42:00");

//Sat Jun 11 1988 11:42:00
var d3 = new Date(88,5,11,11,42,0,0);

Lưu ý JavaScript đếm tháng từ 0 đến 11. Tháng 1 là 0.

Các phương thức của Date

Phương thức Mô tả
getDate() Lấy ngày của tháng (1 - 31)
getDay() Ngày tuần (0-6)
getFullYear() Lấy năm bốn số (yyyy)
getHours() Lấy giờ (0-23)
getMilliseconds() Mili giây(0-999)
getMinutes() Lấy phút (0-59)
getMonth() Lấy tháng (0-11)
getSeconds() Lấy giây (0-59)
getTime() Lấy thời gian Unix

Vị dụ đồng hồ thời gian hiện tại

function printTime() {
  var d = new Date();
  var hours = d.getHours();
  var mins = d.getMinutes();
  var secs = d.getSeconds();
  document.body.innerHTML = hours+":"+mins+":"+secs;
}
setInterval(printTime, 1000);

Đăng ký nhận bài viết mới
Mathematica (Bài trước)
(Bài tiếp) DOM cơ bản