Liên hệ
javascript

Đối tượng Date trong JavaScript

Làm việc với thời gian, ngày, tháng năm trong JavaScript thông qua các phương thức của đối tượng Date

Đối tượng Date

Đối tượng Date , để làm việc với ngày tháng, nó chứa các phương thức để lấy ngày, giờ, ...

Để tạo ra đối tượng Date cho ngày tháng hiện tại dùng cú pháp

var d = new Date();

Ngoài ra để biểu diễn ngày tháng bất kỳ thì cần truyền tham số khởi tạo khi gọi new Date

Có các cách khởi tạo:

//Sử dụng thời gian Unix
new Date(milliseconds);

//Sử dụng chuỗi biểu diễn ngày tháng
new Date(dateString);

//Sử dụng các tham số năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, mini giây
new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds);

Ví dụ

//Fri Jan 02 1970 00:00:00
var d1 = new Date(86400000);

//Fri Jan 02 2015 10:42:00
var d2 = new Date("January 2, 2015 10:42:00");

//Sat Jun 11 1988 11:42:00
var d3 = new Date(88,5,11,11,42,0,0);

Lưu ý JavaScript đếm tháng từ 0 đến 11. Tháng 1 là 0.

Các phương thức của Date

Phương thức Mô tả
getDate() Lấy ngày của tháng (1 - 31)
getDay() Ngày tuần (0-6)
getFullYear() Lấy năm bốn số (yyyy)
getHours() Lấy giờ (0-23)
getMilliseconds() Mili giây(0-999)
getMinutes() Lấy phút (0-59)
getMonth() Lấy tháng (0-11)
getSeconds() Lấy giây (0-59)
getTime() Lấy thời gian Unix

Vị dụ đồng hồ thời gian hiện tại

function printTime() {
  var d = new Date();
  var hours = d.getHours();
  var mins = d.getMinutes();
  var secs = d.getSeconds();
  document.body.innerHTML = hours+":"+mins+":"+secs;
}
setInterval(printTime, 1000);

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh