Javascript

Hiệu ứng Hide/Show

jQuery có một số hiệu ứng động rất dễ để sử dụng. Trong đó, phương thức hide()show() đùng để ẩn đi hay hiện thị các phần tử chọn, tương tự toggle() sẽ tương đương với show() nếu phần tử đang ẩn, và tương đương với hide() nếu phần tử đang hiện thị.

<button id="vidu1">Bấm vào đây
  <strong id="pvidu1">Sử dụng toggle()</strong>
</button>
<script>
  $("#vidu1").click(function() {
    $("#pvidu1").toggle();
  });
</script>

Phương thức show(), hide(), toggle() có thể chứa tham số thứ nhất để chỉ ra thời gian hoàn thành hiệu ứng (tính bằng mili giây).

Ví dụ hiệu ứng sảy ra trong 1s

<button id="vidu2">Bấm vào đây
  <strong id="pvidu2">Sử dụng toggle(1000)</strong>
</button>

<script>
  $("#vidu2").click(function() {
    $("#pvidu2").toggle(1000);
  });
</script>

Phương thức show(), hide(), toggle() còn có thể chứa hàm callback, là hàm sẽ thi hành sau khi hiệu ứng hoàn thành.

Ví dụ sau sẽ gọi một hàm callback sau khi hieu ứng hoàn thành thành.

<button id="vidu3">Bấm vào đây
  <strong id="pvidu3">Sử dụng toggle(1000)</strong>
</button>

<script>
  $("#vidu3").click(function() {
    $("#pvidu3").toggle(500, function() {
      $("#pvidu3").toggle(500);
    });
  });
</script>

Hiệu ứng mờ dần

Tương tự như ba hàm show(), hide(), toggle() cũng có ba hàm với chức năng tương tự nhưng đi kèm hiệu ứng phai dần đó là fadeIn(), fadeOut() và fadeToggle()

Tương tự nó cũng có thể có hai tham số tốc độ và ham callback, ví dụ:

<button id="vidu4">Bấm vào đây
  <strong id="pvidu4">Sử dụng fadeToggle(1000)</strong>
</button>

<script>
  $("#vidu4").click(function() {
    $("#pvidu4").fadeToggle(1000, function() {
      $("#pvidu4").fadeToggle(1000);
    });
  });
</script>

Ngoài ra còn có phương thức fadeTo(speed, opacity) để chạy hiệu ứng thiết lập opacity về giá trị chỉ ra. Ví dụ:

$("div").fadeTo(1500, 0.7);

Hiệu ứng trượt phần tử

Hiệu ứng xuất ẩn phần tử slideUp, xuất hiện phần tử slideDown là hiệu ứng giống với hide(), show() nhưng kèm thêm trượt phần tử. Tương tự có slideToggle() để chuyển trạng thái qua lại giữa hai phương thức này

<button id="vidu5">Bấm vào đây
  <strong id="pvidu5">Sử dụng slideUp(1000)</strong>
</button>

<script>
  $("#vidu5").click(function() {
    $("#pvidu5").slideToggle(1000, function() {
      //... code in callback
    });
  });
</script>

Đăng ký nhận bài viết mới