Các liên kết - link là một phần không thể thiếu cho mọi trang web. Bạn có thể thêm link dạng text(văn bản) hay dạng ảnh mà người dùng bấm chuột vào nó để chuyển hướng đến một trang web khác, một file khác.

Bạn tạo liên kết (link) bằng thẻ <a> trong sử dụng thuộc tính href để chỉ ra địa chỉ đích mà link mở ra.

Ví dụ bạn tạo link tới trang https://xuanthulab.net

<a href="https://xuanthulab.net">Học HTML</a>

Với code HTML như trên, nó sẽ hiện thị dạng link text là: Học HTML

Khi bạn bấm chuột vào link, trình duyệt sẽ chuyển hướng đến trang có địa chỉ https://xuanthulab.net

Lưu ý là địa chỉ URL chỉ ra trong href có thể là địa chỉ tuyệt đối ("https://xuanthulab.net/link.html") hoặc địa chỉ tương đối ("/link.html").

Thuộc tính target

Thuộc tính target quy định vị trí mà link được mở ra. Giá trị là "_blank" sẽ mở link trong một tab mới của trình duyệt. Mặc định nó có giá trị "_self" mở link trong tab chứa trang gốc.

<a href="https://xuanthulab.net" target="_blank" >Học HTML</a>
Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh