Thẻ <hr> được dùng để tạo đường kẻ ngang trong trang web:

Ví dụ:

<html>
   <head>
      <title>Thẻ HR</title>
      <meta charset="UTF-8">
   </head>
   <body>
      <h1>This is heading 1</h1>
      <h2>This is heading 2</h2>
      <h3>This is heading 3</h3>
      <h4>This is heading 4</h4>
      <h5>This is heading 5</h5>
      <h6>This is heading 6</h6>
      <hr>
      <p>Ví dụ về đường kẻ ngang</p>
   </body>
</html>

Kết quả:

the hr
Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh