Thẻ <hr> được dùng để tạo đường kẻ ngang trong trang web:

Ví dụ:

<html>
  <head>
   <title>Thẻ HR</title>
   <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
   <h1>This is heading 1</h1>
   <h2>This is heading 2</h2>
   <h3>This is heading 3</h3>
   <h4>This is heading 4</h4>
   <h5>This is heading 5</h5>
   <h6>This is heading 6</h6>
   <hr>
   <p>Ví dụ về đường kẻ ngang</p>
  </body>
</html>

Kết quả:

the hr

Soạn thảo đoạn code dưới đây, muốn thêm đường kẻ ngang ở đầu thì thêm thẻ hr tại đó:

Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh