Thẻ <hr >

Thẻ <hr> được dùng để tạo đường kẻ ngang trong trang HTML, nó thường dùng để phân tách giữa các đoạn văn, các phân đoạn nội dung để dễ đọc, dễ theo dõi.

Ví dụ:

Thuộc tính thẻ <hr >

Phần tử <hr> có một số thuộc tính riêng gồm:

  • width - thiết lập độ rộng
  • size - thiết lập chiều cao (đơn vị px, pixel)
  • color - thiết lập màu đường (red, green, blue ...)
  • align - căn lề (left, right, center)

Đăng ký nhận bài viết mới