Liên hệ
html

Thẻ <p> và <br> trong đoạn văn HTML

Sử dụng thẻ <p> và thẻ <br> trong HTML để tạo đoạn văn bản, ngắt dòng trong đoạn văn

Thẻ <p>

Để tạo ra một đoạn văn bản (paragraph), đơn giản là sử dụng <p> với nội dung văn bản nằm giữa mở thẻ và đóng thẻ.

    <p>Nội dung trong thẻ ... </p>

Ví dụ:

    
<html>
   <head>
      <title>Trang đầu tiên</title>
   </head>
   <body>
      <p>Đây là một đoạn văn. </p>
      <p>Đây là đoạn văn khác. </p>
   </body>
</html>

Xem KẾT QỦA

Chú ý với thẻ <p>, trình duyệt sẽ thêm một dòng trống vào trước và sau khối văn bản của <p>

Ngắt dòng với thẻ <br />

Sử dụng thẻ <br /> để ngắt dòng trong đoạn văn mà không cần phải sử dụng một thẻ <p> mới.

Ví dụ:

    
<html>
   <head>
      <title>Trang đầu tiên</title>
   </head>
   <body>
      <p>Đây là một đoạn văn. </p>
      <p>Đây là đoạn văn khác. </p>
      <p>Đây là đoạn văn bị ngắt <br /> dòng ở giữa. </p>
   </body>
</html>

Xem KẾT QỦA

Chú ý thẻ <br /> là thẻ rỗng và không có đóng thẻ

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh