Thẻ <p>

Để tạo ra một đoạn văn bản (paragraph), đơn giản là sử dụng <p> với nội dung văn bản nằm giữa mở thẻ và đóng thẻ.

  <p>Nội dung trong thẻ ... </p>

Ví dụ:

  
<html>
  <head>
   <title>Trang đầu tiên</title>
  </head>
  <body>
   <p>Đây là một đoạn văn. </p>
   <p>Đây là đoạn văn khác. </p>
  </body>
</html>

Xem KẾT QỦA

Chú ý với thẻ <p>, trình duyệt sẽ thêm một dòng trống vào trước và sau khối văn bản của <p>

Ngắt dòng với thẻ <br />

Sử dụng thẻ <br /> để ngắt dòng trong đoạn văn mà không cần phải sử dụng một thẻ <p> mới.

Ví dụ:

  
<html>
  <head>
   <title>Trang đầu tiên</title>
  </head>
  <body>
   <p>Đây là một đoạn văn. </p>
   <p>Đây là đoạn văn khác. </p>
   <p>Đây là đoạn văn bị ngắt <br /> dòng ở giữa. </p>
  </body>
</html>

Xem KẾT QỦA

Chú ý thẻ <br /> là thẻ rỗng và không có đóng thẻ

Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh