Thẻ <p> - tạo đoạn văn bản

Để tạo ra một đoạn văn bản (paragraph), đơn giản là sử dụng <p> với nội dung văn bản (text) nằm giữa mở thẻ <p> và đóng thẻ </p>.

<p>Nội dung trong thẻ ... </p>

Với thẻ <p>, trình duyệt tạo ra một khối (chữ nhật) để hiện thị nội dung văn bản, khối này phân cách bởi các dòng trống.

Thẻ <p> là loại thẻ dạng block, về nguyên tắc thẻ <p> không được chứa một thẻ dạng block trong nó, nếu cố tình làm vậy - thẻ p này tự động đóng thẻ khi gặp block khác bên trong nó.

Ngắt dòng với thẻ <br>

Thẻ <br> dùng để ngắt dòng, thẻ <br> là thẻ rỗng, nó không cần đóng. Có thể viết bằng <br> hoặc <br />

Như bạn thấy dòng chữ trong thẻ <p> chỗ nào gặp <br> thì xuống dòng.

Whitespace - các khoảng trắng trong HTML

Các khoảng trắng (whitespace) khi biên tập HTML đó là các: ký tự xuống dòng, ký tự tab, ký tự spacebar. Khi viết HTML bạn có thể sử dụng khoảng trắng một cách hợp lý để tạo ra file nguồn HTML dễ đọc nhất, tuy nhiên cần hiểu các khoảng trắng ảnh hưởng thế nào khi tài liệu HTML được dựng trên trình duyệt.

HTML bỏ qua hầu hết các khoảng trắng

  • Nhiều khoảng trắng giữa các từ (word) thì chỉ giữ lại một
  • Các khoảng trắng ở vị trí bắt đầu hoặc ở cuối phần tử sẽ bị bỏ qua
  • Các khoảng trắng bên ngoài phần tử bị bỏ qua

Ví dụ:

Chèn nhiều khoảng trắng vào HTML

Nếu muốn trình duyệt không bỏ qua các khoảng trắng theo quy tắc trên, thì các ký tự khoảng trắng chèn vào HTML cần sử dụng mã ký tự (HTML Entity) để chèn, ví dụ ký tự spacebar thì viết là &nbsp;

Tham khảo mã ký tự HTML tại: Mã ký tự HTML đặc biệt


Đăng ký nhận bài viết mới