Thẻ <p> - tạo đoạn văn bản

Để tạo ra một đoạn văn bản (paragraph), đơn giản là sử dụng <p> với nội dung văn bản nằm giữa mở thẻ và đóng thẻ.

<p>Nội dung trong thẻ ... </p>

Chú ý với thẻ <p>, trình duyệt sẽ thêm một dòng trống vào trước và sau khối văn bản của <p>

Thẻ <p> là loại thẻ dạng block, về nguyên tắc thẻ <p> không được chứa một thẻ dạng block trong nó, nếu cố tình làm vậy - thẻ p này tự động đóng thẻ khi gặp block khác bên trong nó.

Ngắt dòng text với <br>

Thẻ <br> dùng để ngắt dòng, thẻ này không cần đóng

Như bạn thấy dòng chữ trong thẻ <p> chỗ nào gặp <br> thì xuống dòng.

Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh