Liên hệ
html

Chú thích trong HTML

Viết chú thích trong văn bản HTML, các comment không hiện thị mà là các ghi chú giúp đọc lại code HTML dễ dàng hơn

Các chú thích trong HTML (comment) không hiện thị ra khi load trang, mục đích của chú thích là để mô tả, ghi chú, nhắc nhở về một đoạn mã nào đó để sau này đọc lại có thể hiểu nhanh chóng. Chú thích thêm vào với cú pháp như sau:

<!-- Chú thích của bạn ở đây -->
<html>
<head>
  <title>Chú thích</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
  <body>
    <p>Đây là một đoạn văn </p>
    <hr />
    <p>Đây là đoạn văn </p>
    <!-- Đây là chú thích -->
  </body>
</html>

Kết quả:

chu thich

Bạn thấy dòng chú thích không được hiện thị ra

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh