Giới thiệu HTML5

HTML5 là phiên bản mới (chuẩn mới) của HTML (Hypertext Markup Language) để trình bày trang web. Thực tế nó chứa ba thành phần: HTML cung cấp cấu trúc trang; CSS trình bày trang; JavaScript điều khiển tương tác với trang.

Để cho biết là một trang HTML5, bạn cần thiết lập loại văn bản HTML bằng dòng đầu tiên là:

<!DOCTYPE HTML>

Thiết lập mã hóa ký tự trong HTML bằng cú pháp:

<meta charset="UTF-8">

Trang HTML5 mặc định giải mã ký tự theo UTF-8

Các phần tử mới trong HTML5

HTML5 đưa ra một số phần tử mới, đây là một số trong đó:

<article>, <aside>, <audio>, <canvas>, <datalist>, 
<details>, <embed>, <footer>, <header>, <nav>, 
<output>, <progress>, <section>, <video> ...

HTML5 cải tiến form

 • HTML5 hỗ trợ Web Form 2.0 tạo ra các form mạnh mẽ hơn
 • Hỗ trợ điều khiển chọn ngày tháng, màu sắc, chọn số
 • Hỗ trợ kiểu input mới như email, search, URL
 • Ngoài phương thức get, post hỗ trợ thêm phương thức putdelete

HTML5 tích hợp API

HTML5 tích hợp trong nó giao diện lập trình API, có các loại API như:

 • Kéo và thả trong HTML
 • Phát Audio, Video
 • Ứng dụng Web Offline
 • Các hàm truy cập lịch sử duyệt web
 • Lưu trữ dữ liệu nội bộ
 • Các hàm về vị trí (địa lý)
 • Gửi thông điệp Web

Mô hình nội dung HTML5

HTML5 được thiết kế để cấu trúc HTML mang nhiều ý nghĩa hơn, các phần tử HTML cũng thuộc loại blockinline, và phân chia thành 7 mô hình nội dung như sau:

Metadata

Nội dung của nó là thiết lập cách hiện thị và ứng sử của trang. Những loại phần tử này tìm thấy ở phần đầu (head) của trang. Các phần tử đó là:
<base>, <link>, <meta>, <noscript>, <script>, <style>, <title>

Nhúng dữ liệu

Nội dung đa dạng được nhúng vào trong trang web. Các phần tử thuộc loại nhúng dữ liệu như:
<audio>, <video>, <canvas>, <iframe>, <img>, <math>, <object>, <svg>

Interactive - phần tử tương tác

Các phần tử sử dụng để người dùng tương tác với trang:
<a>, <audio>, <video>, <button>, <details>, <embed>, <iframe>, <img>, <input>, <label>, <object>, <select>, <textarea>

Phần tử heading

Các phần tử trình bày tiêu đề nội dung:
<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <hgroup>

Phrasing

Các phần tử dạng inline, các phần tử này thông dụng trong HTML4:
<img>, <span>, <strong>, <label>, <br />, <small>, <sub> ...

Luồng nội dung

Chứa các phần tử HTML5 trình bày theo quy tắc để tạo luồng nội dụng của trang.

luong noi dung HTML5

Phần đoạn - Section trong HTML5

Trình bày một phạm vi nội dung heading, điều hướng, chân trang ...:
<article>, <aside>, <nav>, <section>


Đăng ký nhận bài viết mới