Sử dụng thẻ hr

Thẻ hr dùng để kẻ một đường ngang trong trang web

Các thẻ heading h1 - h6 của HTML

Các thẻ heading h1 - h6 của HTML tạo tiêu đề cho cấu trúc trang web

Thẻ form trong HTML

Tạo form với HTML và các thẻ phần tử trong form như thẻ input, thẻ textarea, button

Các thẻ định dạng văn bản HTML

Định dạng văn bản HTM với các thẻ b, big, i, em, small, strong, sub, sup, ins, del
Thẻ p và br trong đoạn văn HTML

Thẻ p và br trong đoạn văn HTML

Thẻ p là loại thẻ tạo ra một đoạn văn bản (paragraph), còn thẻ br lại ngắt xuống dòng một đoạn text (chữ)
Danh sách mã HTML các ký tự đặc biệt

Danh sách mã HTML các ký tự đặc biệt

Danh sách tra cứu mã HTML các ký tự đặc biệt, mã HTML của các loại ký tự mũi tên, biểu tượng, ký hiệu toán học ...
Khái quát về HTML

Khái quát về HTML

Những khái niệm cơ bản trong HTML, thẻ html, thẻ head, thẻ meta và body. Cấu trúc cơ bản của một văn bản HTML, soạn thảo HTML với Visual Studio Code ứng dụng trong trình bày các trang web.