Sử dụng thẻ <hr>

Sử dụng thẻ <hr>

Thẻ <hr> dùng để kẻ một đường ngang trong trang web, phân cách giữa các đoạn văn, các nhóm nội dung để dễ dọc
Các thẻ heading <h1> - <h6> của HTML

Các thẻ heading <h1> - <h6> của HTML

Tạo tiêu đề, đề mục trong cấu trúc trang web với các thẻ heading <h1> đến <h6>
Thẻ form trong HTML

Thẻ form trong HTML

Tạo form trong HTML với thẻ <form>, các thẻ tạo phần tử điều khiển trong form như thẻ <input>, thẻ <textarea>, <button> ...
Các thẻ định dạng văn bản HTML

Các thẻ định dạng văn bản HTML

Định dạng văn bản chữ đậm, chữ nghiêng, gạch chân trong HTML với các thẻ <b>, <big>, <i>, <em>, <small>, <strong>, <sub>, <sup>, <ins>, <del>
Thẻ <p> và <br> trong đoạn văn HTML

Thẻ <p> và <br> trong đoạn văn HTML

Thẻ <p> tạo ra một đoạn văn bản (paragraph), còn thẻ <br> ngắt xuống dòng một đoạn text (chữ). Tìm hiểu về khoảng trắng (whitespace) trong mã HTML
Danh sách mã HTML các ký tự đặc biệt

Danh sách mã HTML các ký tự đặc biệt

Bảng tra cứu mã HTML các ký tự đặc biệt, mã HTML của các loại ký tự như html khoảng trắng, mũi tên, biểu tượng, ký hiệu toán học ...
Khái quát về HTML

Khái quát về HTML

Khái niệm cơ bản HTML, thẻ <html>, <head>, <meta> và <body>, cấu trúc cơ bản của một văn bản HTML, soạn thảo HTML với công cụ Visual Studio Code và các extension cần thiết để viết HTML