Sử dụng thẻ hr

Thẻ hr dùng để kẻ một đường ngang trong trang web

Các thẻ heading h1 - h6 của HTML

Các thẻ heading h1 - h6 của HTML tạo tiêu đề cho cấu trúc trang web

Thẻ form trong HTML

Tạo form với HTML và các thẻ phần tử trong form như thẻ input, thẻ textarea, button

Các thẻ định dạng văn bản HTML

Định dạng văn bản HTM với các thẻ b, big, i, em, small, strong, sub, sup, ins, del

Thẻ <p> và <br> trong đoạn văn HTML

Sử dụng thẻ <p> và thẻ <br> trong HTML để tạo đoạn văn bản, ngắt dòng trong đoạn văn
Danh sách mã HTML các ký tự đặc biệt

Danh sách mã HTML các ký tự đặc biệt

Danh sách tra cứu mã HTML các ký tự đặc biệt, mã HTML của các loại ký tự mũi tên, biểu tượng, ký hiệu toán học ...

Khái quát về HTML

Những khái niệm cơ bản trong HTML, ứng dụng trong trình bày các trang web.