Tạo bảng biểu trong HTML

Tạo bảng biểu trong HTML

Sử dụng thẻ <table> để tạo bảng biểu, trình bày nội dung <table> với các thẻ <td>, <tr>, <th>. Thiết lập tiêu đề bảng với <caption>, nhóm tiêu đề cột với <thead> và <tfoot>
Thẻ <ol> và <ul> tạo danh sách HTML

Thẻ <ol> và <ul> tạo danh sách HTML

Sử dụng thẻ<ol> tạo danh sách có thứ tự và thẻ<ul> tạo danh sách không có thứ tự trong HTML, mỗi phần tử trong danh sách là thẻ <li>, thiết lập kiểu hiện thị danh sách với thuộc tính type của <ol> và <ul>
Thẻ <a> tạo liên kết HTML

Thẻ <a> tạo liên kết HTML

Sử dụng thẻ <a> (anchor) để tạo link, liên kết trong văn bản HTML với các thuộc tính href để thiết lập siêu liên kết hyperlink là URL chuyển đến, file, email, số điện thoại, thuộc tính target thiết lập cách mở link
Thẻ <img> chèn ảnh vảo HTML

Thẻ <img> chèn ảnh vảo HTML

Để nhúng hình ảnh vào HTML sử dụng thẻ <img>, với thuộc tính src là đường dẫn ảnh, alt là dòng text thay thế, xác định chiều rộng và chiều cao ảnh bằng thuộc tính width và height
Phần tử HTML và các thuộc tính

Phần tử HTML và các thuộc tính

Tìm hiếu cú pháp viết một phần tử HTML và sử dụng các thuộc tính trong phần tử HTML
Chú thích trong HTML

Chú thích trong HTML

Viết chú thích <!-- ghi chú --> trong văn bản HTML, các comment không hiện thị mà là các ghi chú giúp đọc lại code HTML dễ dàng hơn
Sử dụng thẻ <hr>

Sử dụng thẻ <hr>

Thẻ <hr> dùng để kẻ một đường ngang trong trang web, phân cách giữa các đoạn văn, các nhóm nội dung để dễ dọc
Các thẻ heading <h1> - <h6> của HTML

Các thẻ heading <h1> - <h6> của HTML

Tạo tiêu đề, đề mục tài liệu trong cấu trúc trang web HTML với các thẻ heading <h1> đến <h6>. Thẻ H1 tạo đề mục toàn trang, sử dụng một lần
Thẻ form trong HTML

Thẻ form trong HTML

Tạo form trong HTML với thẻ <form>, thuộc tính action của form gán địa gửi gửi dữ liệu, thuộc tính method là phương thức gửi dữ liệu, các thẻ tạo phần tử điều khiển trong form như thẻ <input>, <button> ... Nút bấm submit để gửi dữ liệu trong HTML FORM.
Các thẻ định dạng văn bản HTML

Các thẻ định dạng văn bản HTML

Định dạng văn bản chữ đậm, chữ nghiêng, gạch chân trong HTML với các thẻ <b>, <big>, <i>, <em>, <small>, <strong>, <sub>, <sup>, <ins>, <del>
Thẻ <p> và <br> trong đoạn văn HTML

Thẻ <p> và <br> trong đoạn văn HTML

Thẻ <p> tạo ra một đoạn văn bản (paragraph), còn thẻ <br> ngắt xuống dòng một đoạn text (chữ), thẻ HTML <br> là một thẻ rỗng, không cần đóng thẻ.
Danh sách mã HTML các ký tự đặc biệt

Danh sách mã HTML các ký tự đặc biệt

Bảng tra cứu mã HTML các ký tự đặc biệt, mã HTML của các loại ký tự như html khoảng trắng, mũi tên, biểu tượng, ký hiệu toán học ...
Khái quát về HTML

Khái quát về HTML

Giới thiệu về HTML cơ bản, khái niệm ngôn ngữ HTML là gì, các thẻ đầu tiên như thẻ <html>, thẻ <head>, thẻ <meta> và thẻ <body>, tạo cấu trúc trang HTML cơ bản, soạn thảo HTML với Visual Studio Code (VSC).

Đăng ký nhận bài viết mới