Thẻ <textarea>

Thẻ <textarea> dùng để tạo ra phần tử HTML cho phép nhập nhiều dòng chữ (nhấn Enter xuống dòng). Sử dụng thẻ này, khi cần nhập dữ liệu dài như nhận các phản hồi, viết nội dung ...

<form action="https://httpbin.org/anything" method="post">
  <label for="content">Nhập nội dung cần tư vấn:</label><br>
  <textarea id="content" name="content" rows="5" cols="20">
    TextArea là phần tử ...
    <p>Đây là thẻ P</p>
  </textarea><br>
  <input type="submit" value="Gửi">
</form>


Thẻ <textarea> khác với <input> nó không có thuộc tính giá trị value, toàn bộ nội dung giữa đóng và mở thẻ <textarea> là dữ liệu của phần tử.

Kể cả mã HTML trong thẻ <textarea> đều được coi là dữ liệu text của nó. Ví dụ trên, viết thẻ p trong nội dung

Các thuộc tính <textarea>

Tương tự như các control khác trong FORM, có thuộc tính name và value, kể cả disabled, placeholder giống như thẻ <input>, ngoài ra có các thuộc tính riêng sau:

cols : Thuộc tính thiết lập độ rộng của control, theo độ rộng ký tự trung bình. Mặc định cols="20"

rows : Thuộc tính thiết lập số dòng của <textarea> Mặc định rows="2"


Đăng ký nhận bài viết mới