Các thẻ định dạng HTML

Các thẻ để định dạng HTML gồm có: <b> <big> <i> <em> <small> <strong> <sub> <sup> <ins> <del>

  
<html>
  <head>
   <title>Ví dụ Định dạng HTML</title>
  </head>
  <body>
   <p>Một văn bản bình thường </p>
   <p><b> văn bản in đâm </b></p>
   <p><big> văn bản cỡ chữ lớn hơn</big></p>
   <p><i> in nghiêng văn bản </i></p>
   <p><em>nhấn mạnh (in nghiêng)</em></p>
   <p><small> văn bản chữ nhỏ hơn</small></p>
   <p><strong>nhấn mạn văn bản (hiện thị in đậm)</strong></p>
   <p>Text <sub>chỉ số dưới</sub></p>
   <p>Text <sup>chỉ số trên</sup></p>
   <p><ins> văn bản chèn vào </ins></p>
   <p><del> đánh dấu là văn bản được xóa </del></p>
  </body>

Xem KẾT QỦA

Lưu ý thẻ <b> và thẻ <strong> in đậm văn bản như nhau, thẻ <em> và thẻ <i> in nghiêng văn bản như nhau. Nhưng khi sử dụng chúng mang ý nghĩa khác nhau: với <em>, <strong> thì mang ý nghĩa quan trọng

Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh