Liên hệ
html

Các thẻ định dạng văn bản HTML

Định dạng văn bản HTM với các thẻ b, big, i, em, small, strong, sub, sup, ins, del

Các thẻ định dạng HTML

Các thẻ để định dạng HTML gồm có: <b> <big> <i> <em> <small> <strong> <sub> <sup> <ins> <del>

  
<html>
  <head>
   <title>Ví dụ Định dạng HTML</title>
  </head>
  <body>
   <p>Một văn bản bình thường </p>
   <p><b> văn bản in đâm </b></p>
   <p><big> văn bản cỡ chữ lớn hơn</big></p>
   <p><i> in nghiêng văn bản </i></p>
   <p><em>nhấn mạnh (in nghiêng)</em></p>
   <p><small> văn bản chữ nhỏ hơn</small></p>
   <p><strong>nhấn mạn văn bản (hiện thị in đậm)</strong></p>
   <p>Text <sub>chỉ số dưới</sub></p>
   <p>Text <sup>chỉ số trên</sup></p>
   <p><ins> văn bản chèn vào </ins></p>
   <p><del> đánh dấu là văn bản được xóa </del></p>
  </body>

Xem KẾT QỦA

Lưu ý thẻ <b> và thẻ <strong> in đậm văn bản như nhau, thẻ <em> và thẻ <i> in nghiêng văn bản như nhau. Nhưng khi sử dụng chúng mang ý nghĩa khác nhau: với <em>, <strong> thì mang ý nghĩa quan trọng

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh