Thẻ <ol> tạo danh sách có thứ tự

Để tạo danh sách có thứ tự sử dụng thẻ <ol>, và mỗi phần tử trong danh sách được định nghĩa bằng thẻ <li> bên trong.

Đây là một ví dụ về danh sách có thứ tự:

<ol>
  <li>Red</li>
  <li>Blue</li>
  <li>Green</li>
</ol>

Kết quả:

 1. Red
 2. Blue
 3. Green

Các phần tử trong danhh sách ol tự động được đánh chỉ số : 1, 2, 3 ...

Thẻ <ul> tạo danh sách không có thứ tự

Cách tạo danh sách không có thứ tự tương tự như tạo danh sách có thứ tự chỉ thay thẻ <ol> bằng thẻ <ul>

Đây là một ví dụ về danh sách không có thứ tự:

<ul>
  <li>Red</li>
  <li>Blue</li>
  <li>Green</li>
</ul>

Kết quả:

 • Red
 • Blue
 • Green

Các phần tử trong danhh sách ul được đánh dấu đồng dòng bằng ký hiệu hình tròn

Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh