Thẻ <ol> tạo danh sách có thứ tự

Để tạo danh sách có thứ tự sử dụng thẻ <ol> (ordered list), và mỗi phần tử trong danh sách được định nghĩa bằng thẻ <li> bên trong.

Đây là một ví dụ về danh sách có thứ tự:

<ol>
  <li>Red</li>
  <li>Blue</li>
  <li>Green</li>
</ol>

Kết quả:

 1. Red
 2. Blue
 3. Green

Các phần tử trong danhh sách ol tự động được đánh chỉ số : 1, 2, 3 ...

Có thể dùng thuộc tính type gán bằng a, A, i ... để thiết lập một số kiểu đánh số:

 • a dùng chữ thường để đánh chỉ số
 • A chữ in của bảng chữ cái (bắt đầu từ A) để đánh chỉ số
 • i hoặc I đánh theo số la mã
 • 1 kiểu mặc định (dùng số 1,2, ...)

Ngoài ra dùng thuộc tính start để thiết lập giá trị bắt đầu đánh số

Thẻ <ul> tạo danh sách không có thứ tự

Cách tạo danh sách không có thứ tự tương tự như tạo danh sách có thứ tự chỉ thay thẻ <ol> bằng thẻ <ul> (unordered list)

Đây là một ví dụ về danh sách không có thứ tự:

<ul>
  <li>Red</li>
  <li>Blue</li>
  <li>Green</li>
</ul>

Kết quả:

 • Red
 • Blue
 • Green

Các phần tử trong danhh sách ul được đánh dấu đầu dòng bằng ký hiệu hình tròn

Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh