Liên hệ
html

Thẻ ol và ul tạo danh sách HTML

Sử dụng thẻ ol tạo danh sách có thứ tự và thẻ ul tạo danh sách không có thứ tự trong HTM

Thẻ <ol> tạo danh sách có thứ tự

Để tạo danh sách có thứ tự sử dụng thẻ <ol>, và mỗi phần tử trong danh sách được định nghĩa bằng thẻ <li> bên trong.

Đây là một ví dụ về danh sách có thứ tự:

<ol>
  <li>Red</li>
  <li>Blue</li>
  <li>Green</li>
</ol>

Kết quả:

 1. Red
 2. Blue
 3. Green

Các phần tử trong danhh sách ol tự động được đánh chỉ số : 1, 2, 3 ...

Thẻ <ul> tạo danh sách không có thứ tự

Cách tạo danh sách không có thứ tự tương tự như tạo danh sách có thứ tự chỉ thay thẻ <ol> bằng thẻ <ul>

Đây là một ví dụ về danh sách không có thứ tự:

<ul>
  <li>Red</li>
  <li>Blue</li>
  <li>Green</li>
</ul>

Kết quả:

 • Red
 • Blue
 • Green

Các phần tử trong danhh sách ul được đánh dấu đồng dòng bằng ký hiệu hình tròn

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh