Thẻ <header>

Trước đây trong HTML4, thành phần header của trang được định nghĩa thông qua thẻ div như:

 <div id="header">

Trong HTML5 có phần tử <header> để làm việc này. Phần tử <header> thích hợp nằm trong thẻ <body>

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head></head>
  <body>
   <header>
    <h1> Phần tiêu đề quan trọng </h1>
    <h3> Tiêu đề ít quan trọng</h3>
   </header>
  </body>
</html>

Lưu ý thẻ <header> là khác hoàn toàn với <head>

Thẻ <footer>

Thẻ <footer> sử dụng khá rộng rãi với nhiều mục đích. Thông thường <footer> sử dụng ám chỉ đền phần chân trang

<footer>…</footer>

Các thông tin đặt trong phần <footer> thường là:

 • Thông tin liên hệ
 • Chính sách
 • Icon mạng xã hội
 • Các quy định sử dụng dịch vụ
 • Thông tin bản quyền
 • Sitemap và các liên quan đến trang

Thẻ <nav>

Thẻ này trình bày một phân đoạn của trang nó chứa các liên kết để điều hướng đến các trang của website. Đây là ví dụ về tạo một khối điều hướng:

<nav>
  <ul>
   <li><a href="#">Trang chủ</a></li>
   <li><a href="#">Dịch vụ</a></li>
   <li><a href="#">Giới thiệu</a></li>
  </ul>
</nav>

Lưu ý không phải tất cả các link đều nằm trong thẻ <nav>, các link trong thẻ <nav> là phần điều hướng chính. Ví dụ, trong thẻ <footer> cũng chứa các link nhưng không cần thiết phải dùng <nav> ở đây.


Đăng ký nhận bài viết mới