Tiêu đề trong HTML trình bày bởi các thẻ heading, có 6 cấp từ quan trong nhất đến chi tiết nhất là các thẻ <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>

Ví dụ sau xem cách hiện thị các thẻ heading:

<html>
  <head>
   <title>Kiểm tra thẻ Heading</title>
   <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
   <h1>This is heading 1</h1>
   <h2>This is heading 2</h2>
   <h3>This is heading 3</h3>
   <h4>This is heading 4</h4>
   <h5>This is heading 5</h5>
   <h6>This is heading 6</h6>
  </body>
</html>

Kết quả:

the heading h1 - h6

Lưu ý sử dụng thẻ heading không chỉ với mục đích định dạng chữ to hơn, đậm hơn mà nó thể hiện cấu trúc phần quan trọng của trang, đây là nội dung mà Searchi Engine chỉ mục trang web

Nhập HTML và xem kết quả

Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh