Trong một trang HTML (tài liệu) có thể phân chia ra thành nhiều đề mục với cấp độ khác nhau. Có sáu cấp độ tương ứng với thẻ <h1> đến thẻ <h6>, với thẻ <h1> có cấp độ cao nhất (đề mục lớn nhất) và <h6> là cấp độ thấp nhất.

Sử dụng các thẻ tạo đề mục (heading) có thể giúp cho người đọc (hoặc Search Engine) có được bảng cấu trúc nội dung chính của bài viết.

Khi sử dụng cần sử dụng theo dúng cấp độ của đề mục - không bỏ qua đề mục (ví dụ có dùng <h3> mà không có <h2>). Trong một trang chỉ dùng một thẻ <h1>

Ví dụ sau xem cách hiện thị các thẻ heading:

<html>
  <head>
   <title>Kiểm tra thẻ Heading</title>
   <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
   <h1>This is heading 1</h1>
   <h2>This is heading 2</h2>
   <h3>This is heading 3</h3>
   <h4>This is heading 4</h4>
   <h5>This is heading 5</h5>
   <h6>This is heading 6</h6>
  </body>
</html>

Kết quả:

the heading h1 - h6

Lưu ý sử dụng thẻ heading không chỉ với mục đích định dạng chữ to hơn, đậm hơn mà nó thể hiện cấu trúc phần quan trọng của trang, đây là nội dung mà Searchi Engine chỉ mục trang web

Nhập HTML và xem kết quả


Đăng ký nhận bài viết mới