Thẻ audio và video (Bài trước)
(Bài tiếp) Web storage

Thẻ <progress> cung cấp khả năng tạo ra một thanh biểu diễn tiến trình xử lý (progress bar), nó có thể sử dụng bất kỳ chỗ nào trong body

<progress> có hai thuộc tính:
- value: chỉ ra giá trị đã hoàn thành
- max: giá trị lớn nhất của progress bar
- min: giá trị nhỏ nhất

Ví dụ về progess bar

Thực hiện: <progress min="0" max="100" value="35">
</progress>

Kết quả

Thực hiện:

Đăng ký nhận bài viết mới
Thẻ audio và video (Bài trước)
(Bài tiếp) Web storage