Liên hệ
html

Tạo progress bar trong HTML5

Sử dụng thẻ progress để tạo thanh biểu diễn trang thái hoàn thành của tiến trình xử lý progress bar trong HTML5

Thẻ <progress> cung cấp khả năng tạo ra một thanh biểu diễn tiến trình xử lý (progress bar), nó có thể sử dụng bất kỳ chỗ nào trong body

<progress> có hai thuộc tính:
- value: chỉ ra giá trị đã hoàn thành
- max: giá trị lớn nhất của progress bar
- min: giá trị nhỏ nhất

Ví dụ về progess bar

Thực hiện: <progress min="0" max="100" value="35">
</progress>

Kết quả

Thực hiện:

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh