Phần tử dạng block và inline

Trong văn bản HTML, các phần tử HTML được phân loại ra thành 2 cấp độ đó là: blockinline

Các phần tử dạng block (khối) nó được hiện thị bắt đầu bởi một dòng mới, đó là các phần tử:
Ví dụ: <h1>, <form>, <li>, <ol>, <ul>, <p>, <pre>, <table>, <div> ...

Các phần tử dạng inline nó hiện thị bình thường mà không có sự ngắt dòng mới, như các phần tử:
Ví dụ: <b>, <a>, <strong>, <img>, <input>, <em>, <span> ...

Thẻ <div>

Thẻ <div> là một loại thẻ block thường được sử dụng làm khối để chứa các phần tử HTML khác. Thường thì div sẽ được sử dụng kết hợp với CSS để trình bày HTML

<div style="background-color:green; color:white; padding:20px;">
  <p>Một đoạn văn bản.</p>
  <p>Đoạn văn bản khác.</p>
</div>

Kết quả:

Một đoạn văn bản.

Đoạn văn bản khác.

Thẻ <span>

Thẻ <span> thì lại là loại thẻ inline, thường nó được dùng để chứa văn bản. Tương tự div, span thường kết hợp với CSS để định dạng văn bản nó chứa:

<h2>Some
  <span style="color:red">Important</span>
  Message</h2>

Kết quả:

Some Important Message

Tóm lại:
Thẻ <div> dùng để định nghĩa khối trong HTML. Thẻ <span> định nghĩa các phần văn bản dạng inline không ngắt dòng.

Phần tử loại block thì có thể chứa các phần tử inline, phần tử inline thì không được chứa phần tử block

Ngoài ra có một số phần tử có thể sử dụng khi thì là dạng block khi thì inline như:

 • APPLET - nhúng Java applet
 • IFRAME - Inline frame
 • INS - chèn văn bản
 • MAP - image map
 • OBJECT - embedded object
 • SCRIPT - script trong HTML
Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh