Màu sắc trong HTML

Trong HTML các màu sắc được biểu diễn bằng giá trị thập lục phân hexadecimal

Tức là dùng 16 chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Chuyển số thập phần sang hex (dùng cho màu sắc)

Red
Green
Blue
Red
Green
Blue

Mô hình màu sắc biểu diễn trong HTML là sự kết hợp ba màu (trộn màu) RED, GREEN, BLUE - RGB

Giá trị màu Hex biểu diễn bằng cách viết ký tự hashtag (#) và theo sau là sáu ký tự HEX: 2 ký tự đầu là giá trị RED, tiếp theo là GREEN, 2 ký tự cuối là BLUE

#xxyyzz

Kết quả màu là là sự pha trộn RGB theo quy luật về màu sắc.

RGB

Giá trị màu sắc HEX

Với cách biểu diễn mỗi màu đơn sắc bằng giá trị HEX với 2 ký tự thì nó biểu diễn được 256 giá trị. Ba màu RGB kết hợp lại sẽ biểu diễn được 16 triệu màu. Ví dụ đây là một số màu HEX:

RGB

Thuộc tính bgcolor và thẻ font

Thuộc tính bgcolor dùng để thay đổi màu nền trang web. Khi cần thay đổi màu văn bản, bạn có thể dùng thẻ font kết hợp với thuộc tính color

Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh