Liên hệ
lập trình php

Tạo Dropdown menu từ mảng dùng select

Ví dụ đơn giản tạo ra HTML select như là Dropdown menu, với dữ liệu từ mảng

<?php 
$myArray1 = array('Cat','Mat','Fat','Hat'); 
$myArray2 = array('c'=>'Cat','m'=>'Mat','f'=>'Fat','h'=>'Hat'); 

echo'<select name="Words">'; 
foreach($myArray1 as $word){ 
    echo'<option value="'.$word.'">'.$word.'</option>'; 
} 
echo'</select>'; 

echo'<select name="Words">'; 
foreach($myArray2 as $let=>$word){ 
    echo'<option value="'.$let.'">'.$word.'</option>'; 
} 
echo'</select>'; 
?>

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh