Liên hệ
Ủng hộ, đăng ký theo dõi kênh

Tạo Dropdown menu từ mảng dùng select

Ví dụ đơn giản tạo ra HTML select như là Dropdown menu, với dữ liệu từ mảng

<?php 
$myArray1 = array('Cat','Mat','Fat','Hat'); 
$myArray2 = array('c'=>'Cat','m'=>'Mat','f'=>'Fat','h'=>'Hat'); 

echo'<select name="Words">'; 
foreach($myArray1 as $word){ 
    echo'<option value="'.$word.'">'.$word.'</option>'; 
} 
echo'</select>'; 

echo'<select name="Words">'; 
foreach($myArray2 as $let=>$word){ 
    echo'<option value="'.$let.'">'.$word.'</option>'; 
} 
echo'</select>'; 
?>

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh