Sử dụng Snackbar

Snackbar được hiện thị ở biên dưới màn hình, nó chứa nội dung text thông báo và tùy chọn một hành động nào đó. Nó tự động hiện ẩn đi giống như Toast. Có thế vuốt ngang trên nó để ẩn đi hoặc nó chứa nút bấm hành động.

Snackbar

Tạo Snackbar đơn giản

Snackbar snackbar = Snackbar
  .make(main_content, "Thông báo - Snackbar đơn giản", Snackbar.LENGTH_LONG);
snackbar.show();

Thêm một nút Action vào Snackbar

Snackbar snackbar = Snackbar
      .make(main_content, "Không có mạng", Snackbar.LENGTH_LONG)
      .setAction("Thử lại", new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
          //Code khi bấm vào nút thư lại ở đây
        }
      });
snackbar.show();

Thiết lập màu sắc cho Snackbar

Snackbar snackbar = Snackbar
    .make(main_content, "Không có mạng", Snackbar.LENGTH_LONG)
    .setAction("Thử lại", new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        //Code khi bấm vào nút thư lại ở đây
      }
    });

// Changing message text color
snackbar.setActionTextColor(Color.RED);


// Changing action button text color
View sbView = snackbar.getView();
sbView.setBackgroundColor(Color.YELLOW);
TextView textView = (TextView) sbView
  .findViewById(android.support.design.R.id.snackbar_text);
textView.setTextColor(Color.BLUE);
snackbar.show();

Code ví dụ Snackbar

layout.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.design.widget.CoordinatorLayout
  android:id="@+id/main_content"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <LinearLayout
    android:orientation="vertical"
    android:id="@+id/content"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <Button
      android:id="@+id/snackbar1"
      android:text="Tạo Snackbar đơn giản"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content" />

    <Button
      android:id="@+id/snackbar2"
      android:text="Tạo Snackbar có hàm Callback"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content" />


    <Button
      android:id="@+id/snackbar3"
      android:text="Tạo Snackbar với tùy chọn màu"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content" />

  </LinearLayout>

  <android.support.design.widget.FloatingActionButton
    android:id="@+id/floatbutton"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="bottom|right"
    android:layout_margin="16dp"
    app:srcCompat="@android:drawable/ic_dialog_email"
    app:layout_anchor="@id/content"
    app:layout_anchorGravity="bottom|right|end"/>
</android.support.design.widget.CoordinatorLayout> 

Code Java

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  CoordinatorLayout main_content;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    main_content = findViewById(R.id.main_content);

    findViewById(R.id.snackbar1).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Snackbar snackbar = Snackbar.make(main_content, "Thông báo - Snackbar đơn giản", Snackbar.LENGTH_LONG);
        snackbar.show();
      }
    });

    findViewById(R.id.snackbar2).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Snackbar snackbar = Snackbar
              .make(main_content, "Không có mạng", Snackbar.LENGTH_LONG)
              .setAction("Thử lại", new View.OnClickListener() {
                @Override
                public void onClick(View view) {
                  //Code khi bấm vào nút thư lại ở đây
                }
              });
        snackbar.show();
      }
    });

    findViewById(R.id.snackbar3).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Snackbar snackbar = Snackbar
            .make(main_content, "Không có mạng", Snackbar.LENGTH_LONG)
            .setAction("Thử lại", new View.OnClickListener() {
              @Override
              public void onClick(View view) {
                //Code khi bấm vào nút thư lại ở đây
              }
            });

        // Changing message text color
        snackbar.setActionTextColor(Color.RED);


        // Changing action button text color
        View sbView = snackbar.getView();
        sbView.setBackgroundColor(Color.YELLOW);
        TextView textView = (TextView) sbView.findViewById(android.support.design.R.id.snackbar_text);
        textView.setTextColor(Color.BLUE);


        snackbar.show();
      }
    });    setClickFloatButton();


  }

  void setClickFloatButton() {
    FloatingActionButton floatingActionButton = findViewById(R.id.floatbutton);
    floatingActionButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Snackbar mySnackbar = Snackbar.make(view, "Thông báo ...", Snackbar.LENGTH_LONG);
        mySnackbar.show();
      }
    });
  }
}

Kết quả


Đăng ký nhận bài viết mới