RadioButton (Bài trước)
(Bài tiếp) EditText

TextClock

TextClock là loại View mở rộng từ TextView dùng để hiện thị ngày - giờ hệ thống hiện tại.

 <TextClock
    android:id="@+id/textclock"
    android:format24Hour="E, d-M-yyyy k:m:sa"
    android:format12Hour="k:m:sa"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" />

Giờ hệ thống thay đổi sẽ lập tức tự động cập nhật thông tin đó vào TextClock, cách dòng thông tin hiện thị bạn định dạng thông qua định dạng hiện thị android:format24Hourandroid:format12Hour, nếu hệ thống Android người dùng thiết lập chọn hiện thị giờ theo 24H thì nó sẽ dùng chuỗi định dạng android:format24Hour

Chuỗi định dạng cũng có thể thiết lập bằng code như:

TextClock textClock = findViewById(R.id.textclock);
String formatdate = "E, d-M-yyyy k:m:sa";
textClock.setFormat12Hour(formatdate);
textClock.setFormat24Hour(formatdate);

Thiết lập màu sắc, kiểu chữ, font chữ ... tương tự TextView. Nếu muốn tùy chọn hiện thị màu sắc, từng thành phần cho dòng text hiện thị hãy dùng Spanned được trình bày tại: Spanned trong TextView

Chuỗi định dạng ngày tháng

Thông tin hiện thị trên TextClock căn cứ vào chuỗi định dạng ngày tháng gán cho nó. Chuỗi ngày bạn tạo ra bằng cách sử dụng tổ hợp các ký tự mang ý nghĩa thông tin định dạng như sau:

Ký tự Ý nghĩa
y Hiện thị năm ví dụ: yy (99), yyyy (1999)
M Tháng - Ví dụ: M, MM -> 08, July
d Ngày (1 ... 31)
E Thứ - (E, EE) - Tue, Tuesday
a Kỹ hiệu AM, PM
H Giờ (0 - 23)
k Giờ (1 - 24)
K Giờ theo AM, PM (0 - 12)
h Giờ theo AM, PM (1-12)
m Phút (của giờ hiện tại)
s Giây (của phút hiện tại)
S Mini giây

Ví dụ: một số chuỗi tổ hợp từ ký tự trên (các ký tự nếu nằm trong cặp '' sẽ không được phân tích)

 • "d-M-Y" hiện thị dạng: 29-3-18
 • "d-M-yyyy" hiện thị dạng: 29-3-2018
 • "'Ngày' d 'tháng' M 'năm' yyyy" hiện thị: Ngày 29 tháng 3 năm 2018
 • "hh:mm a" hiện thị 01:22 PM
 • "E, d/M/yyy hh:mm:ss a" hiện thị: Thu, 29/3/2018 01:24:48 PM

Đăng ký nhận bài viết mới
RadioButton (Bài trước)
(Bài tiếp) EditText