Button (Bài trước)

CompoundButton

CompoundButton là một lớp cơ abstract mở rộng từ TextView (Button), từ lớp này nó được mở rộng để xây dựng các View là: CheckBox, RadioButton, Switch, ToggleButton

Các lớp mở rộng CheckBox, RadioButton, Switch, ToggleButton lưu lại các thuộc tính, ứng xử tương tự như TextView, Button nhưng có thêm hai trạng thái là checkedunchecked

Một số thuộc tính, phương thức chung cho CheckBox, RadioButton, Switch, ToggleButton

Trong XML

 • android:checked thiết lập trạng thái checked, unchecked với giá trị "true" hay "false"
 • android:button để gán Drawable vào View (vẽ trạng thái cho CheckBox, RadioButton ...)
 • android:buttonTint để gán màu Tint

Trong code Java

 • isChecked() để kiểm tra trạng thái là checked (true) hay unchecked (false)
 • setOnCheckedChangeListener bắt sự kiện khi trạng thái (checked/unchecked) chuyển đổi:
  button.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
      @Override
      public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean b) {
        //b - trạng thái
        //code làm gì khi chuyển trạng thái ở đây
      }
    });
  

CheckBox

Lưu ý khi sử dụng CheckBox nó có các thuộc tính tương tự TextView, Button

Triển khai CheckBox trong XML

<CheckBox
  android:id="@+id/checkbox_id"
  android:text="Java - Android"
  android:checked="true" <!--Hoặc "false" -->
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content" />

Code Java

final CheckBox checkBox = findViewById(R.id.checkbox_id);
//Kiểm tra checked
if (checkBox.isChecked())
{
  //Checked
}
else
{
  //Unchecked
}

//Thiết lập trạng thái check
boolean toi_chon = true;
checkBox.setChecked(toi_chon);

//Bắt sự kiện thay đổi trạng thái
checkBox.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
  @Override
  public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean b) {
    //Code khi trạng thái check thay đổi
    Toast.makeText(
        compoundButton.getContext(),
        compoundButton.getText()+"|"+b,
        Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
});

//Bắt sự kiện Click
checkBox.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  @Override
  public void onClick(View view) {
    Toast.makeText(
        view.getContext(), "Click!",
        Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
});

Ví dụ về CheckBox

layout/activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="5dp"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <TextView
    android:text="Loại biến nào có thể dùng cho tên một thành phố?"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content" />

  <CheckBox
    android:id="@+id/int_id"
    android:text="int"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" />
  <CheckBox
    android:id="@+id/double_id"
    android:text="double"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" />
  <CheckBox
    android:id="@+id/string_id"
    android:text="String"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" />
  <CheckBox
    android:id="@+id/all"
    android:text="Tất cả các phương án"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" />
  <Button
    android:id="@+id/test"
    android:text="Kết quả"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content" />
  <Button
    android:id="@+id/hint"
    android:text="Gợi ý"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content" />

</LinearLayout>

MainActivity.java

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  CheckBox int_id, double_id, string_id, all;
  Button test, hint;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    init();

  }

  //Listener nhận sự kiện khi các Checkbox thay đổi trạng thái
  CompoundButton.OnCheckedChangeListener m_listener
    = new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
    @Override
    public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean b) {
      if (compoundButton == all)
      {
        detachListener();
        int_id.setEnabled(!b);
        double_id.setEnabled(!b);
        string_id.setEnabled(!b);

        int_id.setChecked(b);
        double_id.setChecked(b);
        string_id.setChecked(b);
        attachListener();
      }
      else {
        Toast.makeText(compoundButton.getContext(),
            compoundButton.getText() + " | "
            + compoundButton.isChecked(),
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    }
  };

  //Gán Listener vào CheckBox
  void attachListener()
  {
    int_id.setOnCheckedChangeListener(m_listener);
    double_id.setOnCheckedChangeListener(m_listener);
    string_id.setOnCheckedChangeListener(m_listener);
    all.setOnCheckedChangeListener(m_listener);

  }
  //Bỏ các Listener khỏi CheckBox
  void detachListener()
  {
    int_id.setOnCheckedChangeListener(null);
    double_id.setOnCheckedChangeListener(null);
    string_id.setOnCheckedChangeListener(null);
    all.setOnCheckedChangeListener(null);

  }


  void init() {
    int_id  = findViewById(R.id.int_id);
    double_id = findViewById(R.id.double_id);
    string_id = findViewById(R.id.string_id);
    all    = findViewById(R.id.all);
    attachListener();


    test = findViewById(R.id.test);
    hint = findViewById(R.id.hint);

    hint.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        detachListener();
        int_id.setChecked(false);
        double_id.setChecked(false);
        all.setChecked(false);
        attachListener();
        string_id.setChecked(true);

      }
    });

    test.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        String mgs = "";
        if (!int_id.isChecked() &&
            !double_id.isChecked() &&
            string_id.isChecked())
          mgs = "Đúng, chúc mừng";
        else
          mgs = "Sai rồi";

        Toast.makeText(view.getContext(),
            mgs,
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });
  }

}

Một số tùy biến với CheckBox

 • Tùy chọn hình vẽ CheckBox với android:draw

  Giả sử có 2 tài nguyên hình ảnh vẽ trạng thái check và uncheck: với tên drawable/checkbox_emptydrawable/checkbox_check lúc đó có thể tạo ra một selector như sau

  drawable/checkbox_custome.xml

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item android:state_checked="false"
      android:drawable="@drawable/checkbox_empty" />
    <item android:state_checked="true"
      android:drawable="@drawable/checkbox_check" />
  </selector>

  Gán cho CheckBox muốn sử dụng selector này như sau:

  android:button="@drawable/checkbox_custome"

Đăng ký nhận bài viết mới
Button (Bài trước)