CheckBox (Bài trước)
(Bài tiếp) ToggleButton

Switch / SwitchCompat

Switch là loại View, mở rộng từ CompoundButton, nên nó có các thiết lập, thuộc tính, triển khai code và XML tương tự như TextView, Button, CheckBox nên bạn có thể tham khảo các nội dung đó trước.

Loại View này cho phép bật tắt qua lại giữa hai trạng thái bằng cách bấm, hoặc kéo một cái công tắc gạt (thumb) trượt trên một đường ngắn (track). Có hai phiên bản Switch (android.widget.Switch) và SwitchCompat (android.support.v7.widget.SwitchCompat), để đảm bảo tính năng hiện đại tương thích trên nhiều thiết bị khi sử dụng Library Support nên sử dụng SwitchCompat

Triển khai XML SwitchCompat

<android.support.v7.widget.SwitchCompat
  android:id="@+id/switch_id"
  android:text="Test Switch"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content" />

Code Java xử Switch

Cách viết code giống với CheckBox với các phương thức như: isChecked setChecked setOnCheckedChangeListener setOnClickListener

Ví dụ Switch/SwitchCompat

layout/layout_mainactivity.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="40dp"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <android.support.v7.widget.SwitchCompat
    android:id="@+id/switch_id"
    android:text="Test Switch"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" />

  <TextView
    android:id="@+id/textview_id"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" />
</LinearLayout>
MainActivity.java
public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  TextView textView;
  SwitchCompat switchCompat;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.layout_mainactivity);

    textView = findViewById(R.id.textview_id);
    switchCompat = findViewById(R.id.switch_id);

    switchCompat.setOnCheckedChangeListener(
      new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
      @Override
      public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton,
        boolean b) {
          textView.setText("Switch is " +
            (switchCompat.isChecked() ? "On" : "Off"));
      }
    });

  }
}

Một số thiết lập

 • Thiết lập dòng text: on / off

  Trong XML

  android:textOn="Bật"
  android:textOff="Tắt"
  app:showText="true"

  Hoặc trong Code Java

  switchCompat.setTextOff("Tắt");
  switchCompat.setTextOn("Bật");
  switchCompat.setShowText(true);
 • Thay đổi độ rộng phần trượt

  Trong XML thiết lập: app:switchMinWidth="100dp" hoặc Java thay đổi độ rộng (theo pixel) switchCompat.setSwitchMinWidth(150);

 • Màu của Thumb và Track trong Switch

  Trong XML sử dụng thuộc tính app:thumbTint, app:trackTint để thiết lập màu, có thể gán màu trực tiếp ví dụ như:

  app:thumbTint="#0d47a1"
  app:trackTint="#cc1e1e"

  Việc gán màu trực tiếp thì làm cho màu của Thumb, Track không có sự thay đổi giữa trạng thái bật và tắt. Nếu muốn thiết lập màu cho cả ở trạng thái bật, tắt thì không gán giá trị màu trực tiếp mà gán giá trị Selector với cấu trúc như ví dụ:

  Có một Selector drawable/switch_thumb.xml

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <!--Màu ở trạng thái bật-->
    <item android:state_checked="true" android:color="#38ae20" />
    <!--Màu ở trạng thái bình thường (tắt) -->
    <item android:color="#d9c9c9" />
  </selector>

  Tương tự tạo ra một Selector cho track: drawable/switch_track.xml

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item android:state_checked="true" android:color="#80967b" />
    <item android:color="#464141" />
  </selector>

  Gán vào Switch ở XML bằng cách

  app:thumbTint="@drawable/switch_thumb"
  app:trackTint="@drawable/switch_track"

  Kết quả tương tự khi dùng code Java với phương thức setThumbTintList, setTrackTintList với tham số là đối tượng ColorStateList

  ColorStateList colorThumb = new ColorStateList(
      new int[][] {
        new int[] {android.R.attr.state_checked}, //trạng thái checked
        new int[] {} //trạng thái bình thường
      },
      new int[] {
          Color.RED, //Màu tương ứng checked
          Color.GRAY //Màu ở trạng thái bình thường
      }
  );
  
  switchCompat.setThumbTintList(colorThumb);
  
 • Gán Drawable vào Thumb và Track

  Tùy chọn Drawable cho track dùng thuộc tính app:track, và gán Drawable cho thumb dùng thuộc tính android:thumb

  Ví dụ có Drawable @drawable/switch_mytrack.xml (vẽ một hình chữ nhật cao 30dp)

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <layer-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item android:gravity="center_vertical|fill_horizontal"
      android:start="4dp"
      android:end="4dp">
      <shape android:shape="rectangle" android:tint="#71c25b">
        <corners android:radius="10dp" />
        <solid android:color="#707c70" />
        <size android:height="30dp" />
      </shape>
    </item>
  </layer-list>

  Có drawable drawable/switch_mythumb.xml (vẽ một hình vuông 60x60dp)

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <layer-list
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item android:width="60dp" android:height="60dp">
      <shape android:shape="rectangle">
        <solid android:color="#963e3e" />
      </shape>
    </item>
  </layer-list>

  Gán nó vào Switch

  app:track="@drawable/switch_mytrack"
  android:thumb="@drawable/switch_mythumb"

Đăng ký nhận bài viết mới
CheckBox (Bài trước)
(Bài tiếp) ToggleButton