RecylerView (Bài trước)
(Bài tiếp) CoordinatorLayout 2

Giới thiệu về CoordinatorLayout trong Android

CoordinatorLayout là một lớp mở rộng từ ViewGroup nó khá giống với FrameLayout được sử dụng trong thiết kế UI. Thường sử dụng CoordinatorLayout để thiết kế layout chính của ứng dụng, nó như là phần tử chứa các View con, cung cấp khả năng tương tác mềm dẻo giữa các View con trong nó.

Sử dụng CoordinatorLayout bạn có thể thiết lập nhiều sự tương tác khác nhau giữa phần tử View cha và các View con, hay giữa các View con với nhau.

Để sử dụng CoordinatorLayout đảm bảo tích hợp thự viện vào build.gradle với dòng mã:

compile 'com.android.support:design:26.1.0' //hoặc phiên bản nào bạn thích

Chèn CoordinatorLayout vào XML cú pháp dạng sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.design.widget.CoordinatorLayout
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">
  //...
   />

Khi các View con nằm trong CoordinatorLayout thì nó có thể thiết lập các thuộc tính

Thuộc tính Giá trị Mô tả
app:layout_anchor ID của một phần tử neo vào Chỉ ra phần tử mà phần tử sẽ neo vào để xác định vị trí, ví dụ: app:layout_anchor="@android:id/toolbar"
app:layout_anchorGravity Kết hợp các giá trị hằng số của lớp Gravity: top, bottom, left, right, start, end ... Chỉ ra cách thức mà phần tử neo theo phần tử khác (dịch trên trên phần tử khác). Ví dụ: app:layout_anchorGravity="bottom|left", neo vào biên phía dưới, bên trái của phần tử chỉ ra bởi app:layout_anchor
app:layout_behavior Một String String này tham chiếu lớp lớp mở rộng từ lớp CoordinatorLayout.Behavior, nó sẽ định nghĩa ứng xử của View bên trong CoordinatorLayout, Ví dụ:app:layout_behavior="FloatingActionButton.Behavior", app:layout_behavior="com.mydomain.MyBehavior"

Ví dụ trình bày layout sử dụng CoordinatorLayout trong file: res\layout\activity_coordinator.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"

  android:fitsSystemWindows="true"
  tools:context="net.xuanthulba.coordinator.CoordinatorActivity">


  <TextView
    android:id="@+id/frID"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="160dp"
    android:text="BLOCK1"
    android:gravity="center"

    android:background="#e65100" />


  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_marginTop="160dp"
    android:background="#1db182"
    app:layout_anchorGravity="bottom">

  </LinearLayout>

  <TextView
    android:id="@+id/txtTest"
    android:layout_width="100dp"
    android:layout_height="100dp"
    android:layout_margin="25dp"
    android:background="@android:color/holo_green_dark"
    android:padding="10dp"
    android:text="This is a TextView in CoordinatorLayout"
    app:layout_anchor="@+id/frID"
    app:layout_anchorGravity="right|bottom"
    app:layout_behavior="net.xuanthulba.coordinator.FirstBehavior" />


</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

Bạn cũng có thể thiết lập app:layout_anchorGravity bằng code (kể các thuộc tính khác)

public class CoordinatorActivity extends AppCompatActivity {

  TextView txtTest;
  CoordinatorLayout.LayoutParams txtTestLayout;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_coordinator);

    txtTest = findViewById(R.id.txtTest);
    txtTestLayout = (CoordinatorLayout.LayoutParams)txtTest.getLayoutParams();
    txtTestLayout.anchorGravity = Gravity.TOP | Gravity.CENTER;

  }
}

Tạo Behavior để điều khiển ứng xử của các phần tử trong CoordinatorLayout

Như trên đã nói, các phần tử View bên trong CoordinatorLayout có thể thiết lập thuộc tính app:layout_behavior trỏ đến một lớp Behavior, để điều khiển cách ứng xử của View con. Nói cách khác nếu thiết lập Behavior cho View con, thì nó sẽ nhận được các thông tin như các sự kiện chạm, vuốt, chèn cửa sổ, cuộn ... được gửi tới bởi View con khác.

Cách tạo một Behavior là tạo ra một lớp theo dạng như sau (đây mục đích tạo ra Behavior dùng cho TextView)

package net.xuanthulba.coordinator;
//...
public class FirstBehavior extends CoordinatorLayout.Behavior {
 public FirstBehavior() {

  }

  public FirstBehavior(Context context, AttributeSet attrs) {
    super(context, attrs);
  }
}

Như vậy đã có Behavior là net.xuanthulba.coordinator.FirstBehavior, ví dụ này chỉ khai báo nó chưa làm gì, để thực hiện được chức năng nào đó bạn sẽ cần quá tải (overrided) một số phương thức khác nhau tùy mục đích (xem mục dưới)

Giờ ta có thể gán Behavior tự xây dựng cho phần tử TextView, thực hiện bằng một số cách như:

Gắn Behavior vào View bằng code

TextView txtTest = findViewById(R.id.txtTest);
CoordinatorLayout.LayoutParams = txtTestLayout =
  (CoordinatorLayout.LayoutParams)txtTest.getLayoutParams();
FirstBehavior behavior = new FirstBehavior();
txtTestLayout.setBehavior(behavior);

Gắn Behavior vào View bằng XML (layout)

<TextView
  android:id="@+id/txtTest"
  android:layout_width="100dp"
  android:layout_height="100dp"
  android:layout_margin="10dp"
  android:background="@android:color/holo_orange_light"
  android:padding="10dp"
  android:text="This is a TextView in CoordinatorLayout"
  app:layout_anchor="@+id/frID"
  app:layout_anchorGravity="right|bottom"
  app:layout_behavior="net.xuanthulba.coordinator.FirstBehavior" />

Tự động gắn Behavior vào View

Cách này bạn phải khai báo lớp View, sau đó tử dụng trong Layout thì nó tự động gắn Behavior. Để làm điều này sử dụng Annotation trong Android, ví dụ

@CoordinatorLayout.DefaultBehavior(FirstBehavior.class)
class MyTextView extends TextView {
 //..
}

Giờ trong Layout XML, nếu sử dụng MyTextView nó sẽ tự động có Behavior trên

<MyTextView
  android:id="@+id/txtTest"
  android:layout_width="100dp"
  android:layout_height="100dp"
  android:layout_margin="10dp"
  android:background="@android:color/holo_orange_light"
  android:padding="10dp"
  android:text="This is a TextView in CoordinatorLayout"
  app:layout_anchor="@+id/frID"
  app:layout_anchorGravity="right|bottom"

Tiếp sau đây, triển khai chi tiết Behavior theo từng mục đích

Bắt sự kiện Touch trong Behavior

Với CoordinatorLayout phương thức onInterceptTouchEvent() của nó sẽ bỏ qua, thay vào đó nó sẽ gọi onInterceptTouchEvent() của Behavior, và điều này giúp cho Behavior (cách khác chính là các View con) chặn được sự kiện Touch. Bằng cách trả về true thì Behavior sau đó sẽ nhận các sự kiện thông qua onTouchEvent()

Ngoài ra còn có phương thức, blocksInteractionBelow để cho CoordinatorLayout biết các View phía sau có bị khóa tương tác Touch không

Trở lại lớp FirstBehavior ta sẽ quá tải các phương thức: onInterceptTouchEvent, onTouchEvent

public class FirstBehavior extends CoordinatorLayout.Behavior<TextView> {
  public FirstBehavior() {

  }

  public FirstBehavior(Context context, AttributeSet attrs) {
    super(context, attrs);
  }


  @Override
  public boolean onInterceptTouchEvent(CoordinatorLayout parent,
                    TextView child, MotionEvent ev) {
    //Hàm này nhận sự kiện Touch (down) ban đầu nếu nhấn trong CoordinatorLayout
    //Nếu thiết lập trả về true thì onToucheEvent sẽ nhận các sự kiện
    //Tiếp theo và các View con khác không nhận được Touch

    child.setText(ev.getAction()+"|"+(int)ev.getX()+"|"+(int)ev.getY());
    return true;

  }

  @Override
  public boolean onTouchEvent(CoordinatorLayout parent,
                TextView child, MotionEvent ev) {
    child.setText(ev.getAction()+"|"+(int)ev.getX()+"|"+(int)ev.getY());
    return true;
  }


}

Chạy thử, bạn có thể chạm vuốt bên bất ký đâu trên màn hình

Bắt sự kiện Measurement, Layout

Measurement, Layout là thành phần cần thiết để Android vẽ các View. Khi CoordinatorLayout xác định kích thước các View con, bạn có thể chặn lại để can thiệp bằng cách quá tải hàm onMeasureChild(), onLayoutChild()

Đoạn mã sau, thêm maxWidth nếu kích thước lớn hơn chiều rộng

public class FirstBehavior extends CoordinatorLayout.Behavior<TextView> {
  //...
  @Override
  public boolean onMeasureChild(CoordinatorLayout parent, V child,
      int parentWidthMeasureSpec, int widthUsed,
      int parentHeightMeasureSpec, int heightUsed) {
    if (mMaxWidth <= 0) {
      // No max width means this Behavior is a no-op
      return false;
    }
    int widthMode = MeasureSpec.getMode(parentWidthMeasureSpec);
    int width = MeasureSpec.getSize(parentWidthMeasureSpec);

    if (widthMode == MeasureSpec.UNSPECIFIED || width > mMaxWidth) {
      // Sorry to impose here, but max width is kind of a big deal
      width = mMaxWidth;
      widthMode = MeasureSpec.AT_MOST;
      parent.onMeasureChild(child,
          MeasureSpec.makeMeasureSpec(width, widthMode), widthUsed,
          parentHeightMeasureSpec, heightUsed);
      // We've measured the View, so CoordinatorLayout doesn't have to
      return true;
    }

    // Looks like the default measurement will work great
    return false;
  }
}

Sự phụ thuộc nhau của View trong CoordinatorLayout

Behavior của View này bạn có thể nhận thông tin khi một View khác nó phụ thuộc vào thay đổi vị trí, kích thước ... Khi View nó phụ thuộc thay đổi vị trí CoordinatorLayout sẽ gọi phương thức onDependentViewChanged() của Behavior. Phương thức này xây dựng như sau

public class FirstBehavior extends CoordinatorLayout.Behavior<TextView> {
  //Mỗi khi View nó dựa vào thay đổi vị trí, dịch chuyển, kích cỡ ... sẽ gọi hàm này
  @Override
  public boolean onDependentViewChanged(CoordinatorLayout parent,
                     TextView child, View dependency) {
    //...Code của bạn
    return super.onDependentViewChanged(parent, child, dependency);
  }
  //..
}

Tuy nhiên để onDependentViewChanged được CoordinatorLayout gọi bạn cần thiết lập View nào nó phụ thuộc vào, trong Layout có thể làm điều này chính là thuộc tính:

app:layout_anchor="@+id/frID"

Hoặc bạn quá tải phương thức layoutDependsOn trả về true View nào cần phù thuộc

public class FirstBehavior extends CoordinatorLayout.Behavior<TextView> {
//..
  @Override
  public boolean layoutDependsOn(CoordinatorLayout parent,
                  TextView child, View dependency) {
   //Kiểm tra nếu dựa vào dependency thì trả về true, nếu không dựa vào dependency
   //trả về false
   //Trả về true thì onDependentViewChanged sẽ được gọi mỗi khi dependency thay đổi
  }
//...
}

Ví dụ áp dụng, bạn có thể neo FloatingActionBar vào AppBarLayout, FloatingActionButton.Behavior sẽ nhận được thông tin mỗi khi AppBarLayout cuộn khỏi mà hình thì ẩn đi FAB. Xem mã nguồn FloatingActionButton.Behavior

Nested Scrolling

Một số loại View như RecyclerView, NestedScrollView ... bên trong CoordinatorLayout khi nó cuộn nội dung trong nó thì nó phát sinh sự kiện cuộn đó tạm gọi là Nested Scrolling, bất kỳ View con nào trong CoordinatorLayout đều có cơ hội nhận được sự kiện này thông qua Behavior

Các phương thức có thể overried để xử lý nhận sự kiện Nested Scrolling

 • onStartNestedScroll gọi khi View con khởi tạo quá trình Nested Scroll trong CoordinatorLayout
 • onNestedFling gọi khi View con fling (cử chỉ vuốt nhanh)
 • onNestedPreFling gọi khi View con bắt đầu fling
 • onNestedPreScroll gọi khi tiến trình Nested scroll chuẩn bị cập nhật mới
 • onNestedScroll gọi khi nested scroll
 • onNestedScrollAccepted gọi khi nested scroll đã chấp nhận trong CoordinatorLayout
 • onStopNestedScroll gọi khi quá trình Nested scroll kết thúc

Để thực hiện ví dụ trường hợp trên, cập nhật lại res\layout\activity_coordinator.xml sử dụng thêm RecyclerView

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"

  android:fitsSystemWindows="true"
  tools:context="net.xuanthulba.coordinator.CoordinatorActivity">


  <TextView
    android:id="@+id/frID"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="160dp"
    android:text="BLOCK1"
    android:gravity="center"

    android:background="#e65100" />


  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_marginTop="160dp"
    android:background="#1db182"
    app:layout_anchorGravity="bottom">

    <android.support.v7.widget.RecyclerView
      android:layout_margin="10dp"
      android:padding="5dp"
      android:id="@+id/mylistview"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="0dp"
      android:layout_weight="1"
      android:background="@android:color/holo_orange_light" />

    <android.support.v7.widget.RecyclerView
      android:layout_margin="10dp"
      android:padding="5dp"
      android:id="@+id/mylistview_2"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="0dp"
      android:layout_weight="1"
      android:background="@android:color/holo_red_dark" />
  </LinearLayout>

  <TextView
    android:id="@+id/txtTest"
    android:layout_width="100dp"
    android:layout_height="100dp"
    android:layout_margin="25dp"
    android:background="@android:color/holo_green_dark"
    android:padding="10dp"
    android:text="This is a TextView in CoordinatorLayout"
    app:layout_anchor="@+id/frID"
    app:layout_anchorGravity="right|bottom"
    app:layout_behavior="net.xuanthulba.coordinator.FirstBehavior" />


</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

Tiến hành thêm vào FirstBehavior các phương thức overrided ở trên:

public class FirstBehavior extends CoordinatorLayout.Behavior<TextView> {
//..
  //CoordinatorLayout gọi bất kỳ View nào có khả năng Nested Scrolll bắt đầu đăng ký quá trình
  //Nested Scroll trong CoordinatorLayout, ví dụ này chỉ nhận Nested Scrolll từ
  //RecylerView có ID : R.id.mylistview_2
  @Override
  public boolean onStartNestedScroll(@NonNull CoordinatorLayout coordinatorLayout,
                    @NonNull TextView child, @NonNull View directTargetChild, @NonNull View target, int axes, int type) {
    Log.i(TAG, "onStartNestedScroll:"+target.getId());
    if (target.getId() == R.id.mylistview_2)
      return true;
    return false;
  }


  //Gọi khi View con scroll
  @Override
  public void onNestedScroll(@NonNull CoordinatorLayout coordinatorLayout, @NonNull TextView child, @NonNull View target, int dxConsumed, int dyConsumed, int dxUnconsumed, int dyUnconsumed, int type) {
    Log.i(TAG, "onNestedScroll:"+target.getId());
    ((TextView)coordinatorLayout.findViewById(R.id.txtTest)).setText("Scroll:"+dyConsumed);
    super.onNestedScroll(coordinatorLayout, child, target, dxConsumed, dyConsumed, dxUnconsumed, dyUnconsumed, type);
  }


  @Override
  public void onStopNestedScroll(@NonNull CoordinatorLayout coordinatorLayout, @NonNull TextView child, @NonNull View target, int type) {
    Log.i(TAG, "onStopNestedScroll:"+target.getId());
    ((TextView)coordinatorLayout.findViewById(R.id.txtTest)).setText("StopScroll");
    super.onStopNestedScroll(coordinatorLayout, child, target, type);
  }

  @Override
  public void onNestedPreScroll(@NonNull CoordinatorLayout coordinatorLayout, @NonNull TextView child, @NonNull View target, int dx, int dy, @NonNull int[] consumed, int type) {
    Log.i(TAG, "onNestedPreScroll");
    super.onNestedPreScroll(coordinatorLayout, child, target, dx, dy, consumed, type);
  }

  //onNestedPreFling: Được View con gọi khi chuẩn bị fling, nó gọi hàm này để kiểm tra điều kiện thực hiện fling
  //nếu Behavior trả về true, nghĩa là nó dùng fling và dẫn tới View con không fling nữa
  @Override
  public boolean onNestedPreFling(@NonNull CoordinatorLayout coordinatorLayout, @NonNull TextView child, @NonNull View target, float velocityX, float velocityY) {
    Log.i("XXX", "onNestedPreFling");
    return super.onNestedPreFling(coordinatorLayout, child, target, velocityX, velocityY);
  }
  //onNestedFling gọi khi View con thực hiện fling
  @Override
  public boolean onNestedFling(@NonNull CoordinatorLayout coordinatorLayout, @NonNull TextView child, @NonNull View target, float velocityX, float velocityY, boolean consumed) {
    Log.i("XXX", "onNestedFling");
    return super.onNestedFling(coordinatorLayout, child, target, velocityX, velocityY, consumed);
  }
//..

Để đưa một danh sách ví dụ trong RecylerView bạn sử dụng code như sau (Đọc thêm riêng về RecylerView để giải thích chi tiết)

/**
 * Lớp biểu diễn Holder trong RecycleView
 */
class ElementViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder
{
  TextView textView;

  public ElementViewHolder(TextView itemView) {
    super(itemView);
    textView = itemView;
  }

  public TextView getTextView() {
    return textView;
  }
}

/**
 * Adapter cho danh sách phần tử Text dùng trong RecycleView
 */
class ElementsAdapter extends RecyclerView.Adapter {

  LayoutInflater inflater = LayoutInflater.from(getBaseContext());
  String[] arWords = new String[] {
      "Phần Tử 1", "Phần Tử 2",
      "Phần Tử 3", "Phần Tử 4",
      "Phần Tử 5", "Phần Tử 6",
      "Phần Tử 7", "Phần Tử 8", "Phần Tử 9", "Phần Tử 10",
      "Phần Tử 11", "Phần Tử 12", "Phần Tử 13", "Phần Tử 14",
      "Phần Tử 15", "Phần Tử 16", "Phần Tử 17",
      "Phần Tử 18", "Phần Tử 19", "Phần Tử 20", "Phần Tử 21",
      "Phần Tử 22", "Phần Tử 23", "Phần Tử 24", "Phần Tử 25"};
  @Override
  public RecyclerView.ViewHolder
  onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
    TextView v = (TextView)inflater
        .inflate(android.R.layout.simple_list_item_1, parent, false);
    return new ElementViewHolder(v);
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(RecyclerView.ViewHolder holder, int position) {
    ((ElementViewHolder)holder).getTextView().setText(arWords[position]);
  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    return arWords.length;
  }
}

Trong onCreate của Activity thêm vào

//Sử dụng RecyclerView
RecyclerView listView = findViewById(R.id.mylistview);
RecyclerView.Adapter adapter = new ElementsAdapter();
listView.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));

listView.setAdapter(adapter);

RecyclerView listView2 = findViewById(R.id.mylistview_2);
RecyclerView.Adapter adapter2 = new ElementsAdapter();
listView2.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));

listView2.setAdapter(adapter);

Chạy thử và xem LogCat để biết cách ứng xử của nó như thế nào

Các View có phát sinh Nested Scroll tham khảo: NestedScrollView, RecylerView, SwipeRefreshLayout, AppBarLayout

CoordinatorLayout phần 2


Đăng ký nhận bài viết mới
RecylerView (Bài trước)
(Bài tiếp) CoordinatorLayout 2