Cascading Style Sheets

Thuộc tính text-transform trong css - cỡ chữ

Thuộc tính CSS text-transform để chuyển đổi chữ in thường thành in hoa hoặc ngược lại. Thuộc tính này nhận các giá trị, trong cú pháp sau:

text-transform: none | capitalize | uppercase | lowercase | full-width;
  • none : Tắt các tác dụng chuyển đổi
  • capitalize : Mỗi chữ đầu tiên của từ được chuyển thành in hoa
  • uppercase : Tất cả các chữ chuyển thành in hoa
  • lowercase : Tất cả các chữ chuyển thành in thường

Ví dụ có sử dụng text-transform

Kết quả: (biên tập code trên để xem thay đổi)


Đăng ký nhận bài viết mới