Cascading Style Sheets

thuộc tính css white-space thiết lập ứng xử khoảng trắng (space, xuống dòng, tab ...)


<div style="width: 200px;border: 1px dotted; padding: 5px;">
  Đây là văn bản
   <strong>HTML</strong>    bên trong    
  phần tử cha &lt;div&gt; có chiều rộng 200px.
  Văn bản này <br> có nhiều khoảng trắng, có cả
  ký tự xuống dòng
</div>
Đây là văn bản HTML bên trong phần tử cha <div> có chiều rộng 200px. Văn bản này
có nhiều khoảng trắng, có cả ký tự xuống dòng
???

Thuộc tính white-space trong CSS

Thuộc tính white-space để điều khiển cách hiện thị khoảng trắng (các ký tự space, xuống dòng, tab ...) trong một phần tử. Nó có thể nhận các giá trị như:

 • normal : thiết lập về mặc định. Các khoảng trắng liên tục nếu có sẽ thu gọn về một khoảng trắng
 • nowrap ứng xử giống normal, nhưng các dòng chữ (inline) không tự xuống dòng nếu vượt quá chiều rộng phần tử chứa.
 • pre giữ nguyên các khoảng trắng liên tục, và chỉ xuống dòng khi gặp ký tự xuồng dòng \n hoặc phần tử <br>
 • pre-line các khoảng trắng liên tục cũng thu gon về 1, văn bản tự xuống dòng khi vượt chiều rộng phần tử chứa
 • pre-wrap khoảng trắng liên tục giữ nguyên. Tự xuống dòng khi vượt chiều rộng phần tử chứa.
 • inherit : kế thừa thuộc tính white-space của phần tử cha
<style>
  p.nowrap {
    white-space: nowrap;
  }
  p.pre {
    white-space: pre;
  }
  p.preline {
    white-space: pre-line;
  }
  p.prewrap {
    white-space: pre-wrap;
  }
</style>

<div class="card p-1" style="width: 200px">
  <p class="nowrap">
    Ví dụ white-space sự dùng      để điều khiển
    khoảng trắng trong văn bản
  </p>

  <p class="pre">
    Ví dụ white-space sự dùng      để điều khiển
    khoảng trắng trong văn bản
  </p>
  <p class="preline">
    Ví dụ white-space sự dùng      để điều khiển
    khoảng trắng trong văn bản
  </p>
  <p class="prewrap">
    Ví dụ white-space sự dùng      để điều khiển
    khoảng trắng trong văn bản
  </p>
</div>

Ví dụ white-space sự dùng để điều khiển khoảng trắng trong văn bản

Ví dụ white-space sự dùng để điều khiển khoảng trắng trong văn bản

Ví dụ white-space sự dùng để điều khiển khoảng trắng trong văn bản

Ví dụ white-space sự dùng để điều khiển khoảng trắng trong văn bản


Đăng ký nhận bài viết mới