Cascading Style Sheets

Sử dụng letter-spacingword-spacing thiết lập khoảng cách giữa các ký tự và khoảng cách các từ trong CSS.(kéo chọn khoảng cách chữ, kéo hết trái để chọn normal)

(kéo chọn khoảng cách chữ, kéo hết trái để chọn normal)

letter-spacing thiết lập khoảng cách giữa các ký tự trong từ (cạnh nhau), word-spacing thiết lập khoảng cách giữa các từ (khoảng trắng giữa các từ)


Mã CSS (copy và áp dụng):

        

Khoảng cách các từ với thuộc tính word-spacing trong CSS

Thuộc tính word-spacing thiết lập khoảng cách giữa các từ của văn bản text, hoặc giữa các phần tử HTML, nó nhận giá trị chiều dài hoặc normal.

Cú pháp:

word-spacing: normal | length | inherit

Khoảng cách các chữ (ký tự) với thuộc tính letter-spacing

Thuộc tính letter-spacing thiết lập khoảng cách giữa các ký tự trong từ (khoảng cách giữa các ký tự cạnh nhau)

Cú pháp:

letter-spacing: normal | length | inherit

Đăng ký nhận bài viết mới