Thuộc tính float (Bài trước)

Thuộc tính clear

Các phần tử theo sau một phần tử có thuộc tính float (left, right) nó sẽ bám theo đuôi phần tử đó. Nếu bạn muốn ngắt đuôi bạn dùng thuộc tính clear.

Thuộc tính clear nhận giá trị:

 • none giá trị mặc định, cho phép các phần tử bám theo cả trái, phải
 • left không cho bám bên trái
 • right không cho bám bên phải
 • both không cho bám cả hai bên

Ví dụ:

 <style>
  .floating {
    float: right;
  }
</style>

  This paragraph is above the div element
  and is not affected by the float right property.
  <br /><br />
  <div class="floating">
    <img src="https://xuanthulab.net/public/img/logo.png"
       style="width: 200px;"
    />
  </div>
  This paragraph comes after the div element
  and is affected by the float right property.
  <br /><br />
  This paragraph also comes after the div element
  and is affected by the float right property.
  <br /> <br />
This paragraph is above the div element and is not affected by the float right property.

This paragraph comes after the div element and is affected by the float right property.

This paragraph also comes after the div element and is affected by the float right property.

Ví dụ sử dụng thuộc tính clear: both;

This paragraph is above the div element and is not affected by the float right property.

This paragraph comes after the div element and is affected by the float right property.

This paragraph is out of the floating group and is not affected by the float right property.

<style>
  .floating {
    float: right;
  }
  .clearing {
    clear: both;
  }

</style>

  This paragraph is above the div element
  and is not affected by the float right property.
  <br/><br/>
  <div class="floating">
    <img src="https://xuanthulab.net/public/img/logo.png"
       style="width: 200px; height: 150px"
    />
  </div>
  This paragraph comes after the div element
  and is affected by the float right property.
  <br/><br class="clearing"/>
  This paragraph is out of the floating group
  and is not affected by the float right property.
  <br/> <br/>

Đăng ký nhận bài viết mới
Thuộc tính float (Bài trước)