Liên hệ
css

Thiết lập con trỏ chuột cursor với CSS

Sử dụng thuộc tính cursor trong CSS để thiết lập con trỏ chuột khi di chuyển trên các phần tử HTML

CSS cho phép bạn thiết lập kiểu trỏ chuột khi nó di chuyển trên phần tử. Ví dụ chuyển thành các icon: help, mũi tên, tay chỉ ...

<span style="cursor:help;">
   Bạn cần giúp đỡ?
</span>
Bạn cần giúp đỡ?

Thuộc tính thiết lập trỏ chuột là cursor với các giá trị: auto, default, help, move ...

tro chuot

Để thiết lập một ảnh nào đó thành trỏ chuột sử dụng:

    cursor: url('images/my_cursor.png'), auto;

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh