Cascading Style Sheets

Thuộc tính word-wrap

Thuộc tính word-wrap cho phép các dòng chữ dài có thể được ngắt và xếp xuống dòng tiếp theo. Nó nhận hai giá trị normalbreak-word

Cú pháp:

word-wrap: normal | break-word;

Ví dụ sau là word-wrap: normal;

<style>
  .normal-wr {
    width: 200px;
    height: 100px;
    border: 1px solid #000000;
    word-wrap: normal;
  }
</style>

<p class="normal-wr">Đoạn văn có một từ dài: 
  thisisaverylongkeywordthatnotfoundindictionary</p>

Đoạn văn có một từ dài: thisisaverylongkeywordthatnotfoundindictionary

Giờ chuyển ví dụ trên với thuộc tính word-wrap: break-word;

<style>
  .normal-wr {
    width: 200px;
    height: 100px;
    border: 1px solid #000000;
    word-wrap: normal;
  }
</style>

<p class="normal-wr">Đoạn văn có một từ dài: 
  thisisaverylongkeywordthatnotfoundindictionary</p>

Đoạn văn có một từ dài: thisisaverylongkeywordthatnotfoundindictionary

Khi sử dụng word-wrap: break-word, trình duyệt sẽ ngắt từ dài quá sao cho vừa phần tử chứa.


Đăng ký nhận bài viết mới