Căn lề (Bài trước)
(Bài tiếp) Đổ bóng

Định dạng thêm với text-decoration

Thuộc tính text-decoration đưa thêm các định dạng trang trí cho chữ (các dòng kẻ qua chữ), thực chất nó là dạng viết tổng hợp cho ba thuộc tính CSS riêng lẻ là:

Thuộc tính Diễn giải
text-decoration-line thiết lập có đường kẻ qua chữ, nó có thể nhận các giá trị:
 • none : hủy kẻ qua chữ
 • underline: gạch chân
 • overline: gạch trên đầu chữ
 • line-through: gạch qua chữ
text-decoration-color Đặt màu đường trang trí mà loại đường thì thiết lập ở text-decoration-line, nó nhận giá trị là các mã màu CSS
text-decoration-style thuộc tính thiết lập kiểu đường trang trí, nhận các giá trị:
 • solid : đường liền
 • double: đường đôi
 • dotted: đường chấm chấm
 • dashed: đường gạch gạch
 • wavy: lượn sóng

Bằng cách dùng text-decoration bạn có thể viết ba thuộc tính trên cùng một dòng, với cú pháp dạng:

text-decoration: line color style;

Trong đó bạn có thể không cần chỉ ra cả ba tham số, ví dụ thiếu line, thiếu color ..., thành phần thiếu sẽ sử dụng thiết lập mặc định của trình duyệt.

Ví dụ 1: trang trí bằng text-decoration yêu cầu gạch chân dòng chữ, màu đường gạch chân là đỏ (red), kiểu đường lượn sóng.

.vidu1 {
  text-decoration: underline red wavy;
}

Kết quả ví dụ 1

Ví dụ 2: Trang trí kẻ qua dòng chữ, kiểu đường kẻ và màu để mặc định => chỉ cần tham số line

.vidu2 {
  text-decoration: line-through;
}

Kết quả ví dụ 2

Ví dụ 3: Một số trường hợp hay dùng với text-decoration

<style>
  p.none {
    text-decoration: none;
  }
  p.inherit {
    text-decoration: inherit;
  }
  p.overline {
    text-decoration: overline;
  }
  p.underline {
    text-decoration: underline;
  }
  p.line-through {
    text-decoration: line-through;
  }
</style>

<p class="none">Hủy text-decoration (none).</p>
<p class="inherit">Văn bản này hiệu ứng trang trí theo phần tử cha.</p>
<p class="overline">Gạch trên.</p>
<p class="underline">Gạch dưới.</p>
<p class="line-through">Gạch giữa.</p>

Kết quả

Hủy text-decoration (none).

Văn bản này hiệu ứng trang trí theo phần tử cha.

Gạch trên.

Gạch dưới.

Gạch giữa.

Bạn có thể kết hợp nhiều giá trị lại với nhau để có nhiều hiệu ứng trang trí trong một dòng CSS. Ví dụ: text-decoration: line-through underline; vừa gạch chân vừa gạch giữa

Thụt đầu dòng text-indent

Thuộc tính text-indent chỉ ra khoảng thụt đầu dòng (chiều ngang) của văn bản. Thuộc tính này nhận các giá trị theo đơn vị (px, pt, cm, em ...), % và inherit.

<style>
p.indent {
  text-indent: 100px;
}
</style>

<p class="indent">Thuộc tính <strong>text-indent</strong> chỉ ra khoảng thụt đầu dòng (chiều ngang) của văn bản. 
Thuộc tính này nhận các giá trị theo đơn vị (px, pt, cm, em ...), % và inherit.</p>

Kết quả

Thuộc tính text-indent chỉ ra khoảng thụt đầu dòng (chiều ngang) của văn bản. Thuộc tính này nhận các giá trị theo đơn vị (px, pt, cm, em ...), % và inherit.

Căn lề (Bài trước)
(Bài tiếp) Đổ bóng