Cascading Style Sheets

công cụ sinh css text-decoration gạch chân dòng chữ, kẻ ngang, kẻ trên ...


Đường kẻ dòng chữ: text-decoration

Mã CSS (copy và sử dụng):

    

Thuộc tính text-decoration định dạng trang trí phần tử HTML

Thuộc tính text-decoration trong CSS đưa thêm các định dạng trang trí cho chữ (các dòng kẻ qua chữ, gạch chân css), thực chất text-decoration trong css nó là dạng viết tổng hợp cho ba thuộc tính CSS riêng lẻ là:

Thuộc tính CSS Diễn giải
text-decoration-line thiết lập có đường kẻ qua chữ, nó có thể nhận các giá trị:
 • none : hủy kẻ qua chữ
 • underline: gạch chân, gạch dưới css
 • overline: gạch trên đầu chữ
 • line-through: gạch qua chữ
text-decoration-color Đặt màu đường trang trí mà loại đường thì thiết lập ở text-decoration-line, nó nhận giá trị là các mã màu CSS
text-decoration-style thuộc tính thiết lập kiểu đường trang trí, nhận các giá trị:
 • solid : đường liền
 • double: đường đôi
 • dotted: đường chấm chấm
 • dashed: đường gạch gạch
 • wavy: lượn sóng

Bằng cách dùng text-decoration bạn có thể viết gộp ba thuộc tính trên cùng một dòng, với cú pháp dạng:

text-decoration: line color style;

Trong đó bạn có thể không cần chỉ ra cả ba tham số, ví dụ thiếu style, thiếu color ..., thành phần thiếu sẽ sử dụng thiết lập mặc định của trình duyệt.

Ví dụ 1: trang trí bằng text-decoration yêu cầu gạch chân dòng chữ, màu đường gạch chân là đỏ (red), kiểu đường lượn sóng.

<style>
  .vidu1 {
    text-decoration: underline red wavy;
  }
</style>

<p class="vidu1">Kết quả ví dụ 1</p>

Kết quả ví dụ 1


Ví dụ 2: Trang trí kẻ qua giữa dòng chữ, kiểu đường kẻ và màu để mặc định => chỉ cần tham số line

<style>
  .vidu2 {
    text-decoration: line-through;
  }
</style>
<p class="vidu2">Kết quả ví dụ 2</p>

Kết quả ví dụ 2


Ví dụ 3: Một số trường hợp hay dùng với text-decoration

<style>
  p.none {
    text-decoration: none;
  }
  p.inherit {
    text-decoration: inherit;
  }
  p.overline {
    text-decoration: overline;
  }
  p.underline {
    text-decoration: underline;
  }
  p.line-through {
    text-decoration: line-through;
  }
</style>

<p class="none">Hủy text-decoration (none).</p>
<p class="inherit">Văn bản này hiệu ứng trang trí theo phần tử cha.</p>
<p class="overline">Gạch trên.</p>
<p class="underline">Gạch dưới.</p>
<p class="line-through">Gạch giữa.</p>

Hủy text-decoration (none).

Văn bản này hiệu ứng trang trí theo phần tử cha.

Gạch trên.

Gạch dưới.

Gạch giữa.

Kết quả

Hủy text-decoration (none).

Văn bản này hiệu ứng trang trí theo phần tử cha.

Gạch trên.

Gạch dưới.

Gạch giữa.

Bạn có thể kết hợp nhiều giá trị lại với nhau để có nhiều hiệu ứng trang trí trong một dòng CSS. Ví dụ: text-decoration: line-through underline; vừa gạch chân vừa gạch giữa

Thụt đầu dòng text-indent

Thuộc tính text-indent trong CSS chỉ ra khoảng thụt đầu dòng (chiều ngang) của văn bản. Thuộc tính này nhận các giá trị theo đơn vị (px, pt, cm, em ...), % và inherit.

<style>
p.indent {
  text-indent: 100px;
}
</style>

<p class="indent">Thuộc tính <strong>text-indent</strong> chỉ ra khoảng thụt đầu dòng (chiều ngang) của văn bản. 
Thuộc tính này nhận các giá trị theo đơn vị (px, pt, cm, em ...), % và inherit.</p>

Kết quả

Thuộc tính text-indent chỉ ra khoảng thụt đầu dòng (chiều ngang) của văn bản. Thuộc tính này nhận các giá trị theo đơn vị (px, pt, cm, em ...), % và inherit.


Đăng ký nhận bài viết mới