Liên hệ
css

Thuộc tính opacity CSS

Sử dụng thuộc tính opacity trong CSS để thiết lập hiệu ứng trong suốt cho các phần tử HTML

opacity

Thuộc tính opacity thêm hiệu ứng trong suốt vào phần tử giá trí nhận từ 0.0 (trong suốt hoàn toàn) đến 1.0 (không còn hiệu ứng).

Ví dụ:

 <style>
  #img1 {
    opacity: 1;
    width: 250px;
    height:auto;
    background: black;
    margin: 10px;
  }
  #img2 {
    opacity: 0.5;
    width: 250px;
    height:auto;
    background: black;
    margin: 10px;

  }
  #img3 {
    opacity: 0.25;
    width: 250px;
    height:auto;
    background: black;
    margin: 10px;

  }
</style>

<img src="https://xuanthulab.net/public/img/logo.png" id="img1" />
<img src="https://xuanthulab.net/public/img/logo.png" id="img2" />
<img src="https://xuanthulab.net/public/img/logo.png" id="img3" />

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh