opacity

Thuộc tính opacity thêm hiệu ứng trong suốt vào phần tử giá trí nhận từ 0.0 (trong suốt hoàn toàn) đến 1.0 (không còn hiệu ứng).

Ví dụ:

 <style>
  #img1 {
    opacity: 1;
    width: 250px;
    height:auto;
    background: black;
    margin: 10px;
  }
  #img2 {
    opacity: 0.5;
    width: 250px;
    height:auto;
    background: black;
    margin: 10px;

  }
  #img3 {
    opacity: 0.25;
    width: 250px;
    height:auto;
    background: black;
    margin: 10px;

  }
</style>

<img src="https://xuanthulab.net/public/img/logo.png" id="img1" />
<img src="https://xuanthulab.net/public/img/logo.png" id="img2" />
<img src="https://xuanthulab.net/public/img/logo.png" id="img3" />

Đăng ký nhận bài viết mới