Căn lề với text-align

Thuộc tính text-align để căn chỉnh vị trí của chữ theo chiều ngang. Mặc định là căn lề trái, tuy nhiên bạn có thể chỉ ra các giá trị:

 • left: căn lề trái
 • right: căn lề phải
 • center: căn giữa
 • justify: dãn đều chữ

Ví dụ:

Căn trên dưới (căn lề theo chiều đứng) vertical-align

Thuộc tính vertical-align dùng để căn lề trên dưới (theo chiều đứng). Các giá trị nhận phổ biến là top, middle, bottom

 • top căn mép trên
 • middle căn giữa
 • bottom căn mép dưới
 • baseline căn theo đường cơ sở
 • sub chữ thụt xuống
 • sup chữ nhô lên
 • 10px, 10pt, 10cm lệch lên một giá trị (âm thì xuống)

Ví dụ sử dụng vertical-align với giá trị top, middle, bottom:

Ví dụ sử dụng vertical-align với giá trị baseline, sub, super ... :

Thuộc tính vertical-align không làm việc chính xác cho tất cả các phần tử HTML. Ví dụ như trong thẻ div có thể cần thêm các thuộc tính để nó làm việc chính xác: ví dụ: display: inline-table;display: table-cell;