Cascading Style Sheets
CSS3 - Bóng đổ (Bài trước)

Hiệu ứng trong suốt

Trước CSS3 nền trong suốt bằng ảnh đã được sử dụng. Với CSS3 thì tạo ra các đối tượng có hiệu ứng trong suốt dễ dàng hơn nhiều.

Bạn đã biết CSS hỗ trợ màu theo tên, theo giá trị hex, theo trộn RGB, với CSS3 có thêm:

Màu RGBA

RGBA là mở rộng của RGB cho thêm kệnh alpha của màu, giá trị này quy định mức độ trong suốt của màu. Tạo ra màu RGBA bằng CSS3 với cú pháp:

rgba(red, green, blue, alpha)

Giá trị tham số alpha nhận giá trị từ 0.0 (trong suốt hoàn toàn) đên 1.0 (không có hiệu ứng trong suốt).

Ví dụ màu chữ: color: rgba(156, 39, 176, 0.57);

Màu HSL

Màu HSL tạo ra bằng CSS với cú pháp hsl(hue, saturation, lightness), trong đó:

 • Hue là độ của màu trong vòng tròn màu có giá trị từ 0 đến 360. Nhứ 0 (màu đỏ), 240 (xanh), 120 (xanh lá cây)
 • Saturation giá trị theo phần trăm, là cường độ màu
 • lightness độ sáng của màu theo phần trăm 0 (tối) và 100 là sáng trắng

Ví dụ màu chữ: color: hsl(291, 50%, 35%);

màu HSL

Màu HSLA

Tạo ra bằng cú pháp hsla(hue, saturation, lightness, alpha) tức là thêm kênh alpha vào màu hsl để tạo trong suốt

<style>
  div.exam1 {
    width: 300px;
    height: 100px;
    background-color: #9ACD32;
    box-shadow: 10px 10px #888888;
  }
</style>

<div class="exam1"></div>

Ví dụ tạo menu có hiệu ứng trong suốt


Đăng ký nhận bài viết mới
CSS3 - Bóng đổ (Bài trước)