Sử dụng ProGuard để bảo vệ và tối ưu ứng dụng Android

Cấu hình ProGuard làm rối mã nguồn chống dịch ngược và bảo mật, tối ưu ứng dụng Android với Android Studio

Sử dụng các lệnh adb - Android Debug Bridge

Sử dụng adb - Android Debug Bridge các lệnh để làm việc với thiết bị Android trong quá trình phát triển và debug ứng dụng

App Manifest

Tìm hiểu về mô tả Manifest trong ứng dụng Android

Sử dụng View trong Android

Sử dụng View để tự các View riêng, tự vẽ trong View tạo ra các đối tượng UI riêng cho ứng dụng