TextView trong lập trình Android hiện thị text, HTML, SpannableString

Sử dụng TextView để hiện thị nội dung văn bản với các thiết lập từ màu sắc, cỡ chữ, thiết lập TextView để hiện thị HTML và trang trí đa dạng với các Span với SpannableString

Cơ bản về cách tạo và sử dụng Activity trong Android

Tổng quát về Activity, AppCompatActivity cách chèn giao diện layout, khai báo manifest, các gọi một Activity, truyền và nhận dữ liệu giữa các Activity bằng đối tượng Intent

Hiểu về View, ViewGroup, Layout trong Android

Các thành phần cơ bản để xây dựng giao diện người dùng (UI) trong Android là View, ViewGroup và Layout. Từ các thành phần cơ sở đó kết hợp chúng với nhau tạo ra các loại UI phức tạp cho ứng dụng Android

Lưu và phục hồi trạng thái của Activity trong Android

Tìm hiểu và thực hành cách thức lưu và phục hồi trang thái với các phương thức onSaveInstanceState, onRestoreInstanceState cũng như đề cập lớp Bundle

Các thành phần của một ứng dụng Android

Tìm hiểu cấu tạo cơ bản một ứng dụng Android gồm các thành phần nào cũng như những loại ứng dụng Android như Activity, Intent, Manifest, Context

Cài đặt Android Studio, máy ảo Android, tạo dự án ứng dụng đầu tiên

Hướng dẫn cài đặt môi trường phát triển ứng dụng Android Studio, tạo máy ảo để chạy thử ứng dụng, thực hành tạo project Android đầu tiên để tìm hiểu cấu trúc cơ bản

CoordinatorLayout (2) ứng dụng một số loại View

Sử dụng CoordinatorLayout để cuộn một số loại View như FAB, ActionBar, AppBarLayout, CollapsingToolbarLayout, BottomSheet

Tìm hiểu các đơn vị px, dp, pt, in, mm, dip trong Androi

Hiểu về đơn vị xác định độ dài khi trình bày layout, khi vẽ canvas trong Android, chuyển đổi qua lại giữa các đơn vị px, dp, pt ... Xác định thông tin màn hình hiện thị như mật độ điểm ảnh, chiều cao, chiều rộng

CoordinatorLayout (1) xây dựng bố cục Behavior và Nested Scroll

Sử dụng CoordinatorLayout trong Android để bố trí các View con dùng thuộc tính layout_anchorGravity, xây dựng Behavior tạo ứng xử giữa các View, cũng như chặn sự kiện Nested Scroll

Sử dụng RecyclerView trong lập trình Android

Dùng RecylerView để hiện thị dữ liệu dưới dạng danh sách ngang đứng LinearLayoutManager, lưới với GridLayoutManager, StaggeredGridLayoutManager, các hiệu ứng khi cuộn phần tử, bắt sự kiện và căn chỉnh với SnapHelper, xây dựng Adapter chi tiết

Sử dụng Floating Action Button (FAB)

Sử dụng FAB, Floating Action Buttion trong lập trình Android, thay đổi hiệu ứng ẩn hiện của FAB

Sử dụng Snackbar trong lập trình Android

Snackbar hiện thị ở cuối màn hình có chức năng như một thông báo, chỉ thị thực hiện nhanh các tác vụ, tìm hiểu và lập trình sử dụng

Toolbar, ActionBar trong lập trình Android

Các sử dụng các thanh tiêu đề Toolbar, ActionBar của Activity, tùy biến Toolbar hiện thị Icon, nút bấm, menu

Xác định trạng thái xoay màn hình trong Android

Xác định trạng thái vị trí layout màn hình đứng hay ngang và nhận góc xoay hiện tại của thiết bị Android

Tìm hiểu về Activity và vòng đời Activity

Khái niệm cơ bản nhất về Activity trong Android, tìm hiểu chi tiết về vòng đời hoạt động của một Activity từ khỉ kích hoạt đến khi kết thúc

Sử dụng ProGuard để bảo vệ và tối ưu ứng dụng Android

Cấu hình ProGuard làm rối mã nguồn chống dịch ngược và bảo mật, tối ưu ứng dụng Android với Android Studio

Sử dụng các lệnh adb - Android Debug Bridge

Sử dụng adb - Android Debug Bridge các lệnh để làm việc với thiết bị Android trong quá trình phát triển và debug ứng dụng

App Manifest

Tìm hiểu về mô tả Manifest trong ứng dụng Android

Sử dụng View trong Android

Sử dụng View để tự các View riêng, tự vẽ trong View tạo ra các đối tượng UI riêng cho ứng dụng