CSS3 - pseudo-class (Bài trước)
(Bài tiếp) CSS3 - word-wrap

Pseudo Element

Kỹ thuật Pseudo Element chọn ra thành phần của phần tử, nó bắt đầu bởi ký hiệu ::

 • ::first-line - chọn dòng text đầu tiên
 • ::first-letter - ký tự đầu tiên
 • ::selection - chọn phần tử đang được người dùng chọn
 • ::before - chèn thêm nội dung vào trước phần tử
 • ::after - chèn thêm nội dung vào sau phần tử

Ví dụ ::first-line

<style>
  .exam1::first-line {
    color: red;
    font-weight: bold;
  }
</style>

<p class="exam1">Dòng chữ 1<br>Dòng chữ 2<br>Dòng chữ 3</p>

Dòng chữ 1
Dòng chữ 2
Dòng chữ 3

Ví dụ ::selection

Thay đổi màu nền và chữ khi người dùng chọn text ở đoạn văn trong trình duyệt

<style>
  p::selection {
    background: #b92c28;
    color: #fff;
  }
</style>

Ví dụ ::before và ::after

<style>
  .exam2::before {
    content: url("https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/famous-character-vol-2-flat/48/Avatar_Famous_Characters-20-128.png");
  }
  .exam2::after {
    content: 'Thêm sau phần tử';
    background: green;
    color: whitesmoke;
  }

</style>

<div class="exam2">
  Bên trong phần tử
</div>
Bên trong phần tử

Chú ý phần content trong ::after và ::before

CSS3 - pseudo-class (Bài trước)
(Bài tiếp) CSS3 - word-wrap