Liên hệ
jquery javascript

Thêm hàm vào jQuery

Mở rộng chức năng của jQuery bằng cách thêm phương thức mới (plugin), hoạt động trên các phần tử chọn jQuery với jQuery.fn.extend

Để thêm hàm vào thư viện JQuery làm như sau, giả sử bạn cần thêm hàm function1function2.

<script>
jQuery.fn.extend({
 function1: function() {
  return this.each(function() {
   // Xử lý các phần tử chọn được
   // $(this).
  });
 },
 function2: function() {
  return this.each(function() {
   // Xử lý các phần tử chọn được 
   //this.checked = false;
  });
 }
});
</script>


//Ví dụ gọi hàm function1

$('p').function1();

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh