Javascript

Để thêm hàm vào thư viện JQuery làm như sau, giả sử bạn cần thêm hàm function1function2.

<script>
jQuery.fn.extend({
 function1: function() {
  return this.each(function() {
   // Xử lý các phần tử chọn được
   // $(this).
  });
 },
 function2: function() {
  return this.each(function() {
   // Xử lý các phần tử chọn được 
   //this.checked = false;
  });
 }
});
</script>


//Ví dụ gọi hàm function1

$('p').function1();
   
      

 
       

Đăng ký nhận bài viết mới