(Bài tiếp) FlexBox

Hiệu ứng chuyển động CSS3

Sử dụng quy tắc @keyframes

Khi bạn viết các CSS bên trong @keyframes, chuyển động xảy ra bằng cách thay đổi thuộc tính từ hiện tại sang giá trị thuộc tính chỉ định.

Để chuyển động xảy ra, bạn phải liên hệ @keyframes vói phần tử.

Ví dụ sau thay đổi màu nền:

 <style>
  div.example1 {
    width: 100px;
    height: 100px;
    background-color: red;
    animation-name: keyframes1;
    animation-duration: 3s;
    animation-iteration-count: infinite;
  }
  @keyframes keyframes1 {
    0% {background-color: red;}
    50% {background-color: yellow;}
    70% {background-color: blue;}
    100% {background-color: green;}
  }
</style>
<div class="example1"></div>

Qua ví dụ trên cần lưu ý

 • animation-name là thuộc tính chỉ ra @keyframes định nghĩa sự thay đổi các thuộc tính
 • animation-duration là khoảng thời gian diễn ra một hiệu ứng
 • animation-iteration-count nhận các giá trị là số lần hiệu ứng xảy ra (mặc dịnh là 1), nếu thiết lập infinite lặp lại mãi mãi

from ... to

@keyframes có từ khóa thay thế để thiết lập giá trị từ khởi đầu đến kết thúc là from, to

Ví dụ:

@keyframes colorchange {
  from {background-color: red;}
  to {background-color: green;}
}

Tương đương với

@keyframes colorchange {
  0% {background-color: red;}
  100% {background-color: green;}
}
<style>
  div.example2 {
    animation-name: keyframes2;
    animation-duration: 2s;
    animation-timing-function: ease-in;
    animation-delay: 1s;
    animation-iteration-count: infinite;
    animation-direction: alternate-reverse;
    position: relative;

  }

  @keyframes keyframes2{
    from {
      left: 0;
      width: 10px;
      height: 10px;
      background-color: red;
    }
    to {
      left: 300px;
      height: 100px;
      width: 300px;
      background-color: green;
    }
  }

</style>
<div class="example2"></div>

Các thuộc tính animattion-* có thể viết gọn lại trên một dòng bằng thuộc tính animate ví dụ: animation: keyframes2 2s ease-in 1s infinite alternate-reverse;

Một vài thuộc tính animatiion

 • animation-fill-mode : forwards giữ lại kết của sau hiệu ứng

Đăng ký nhận bài viết mới
(Bài tiếp) FlexBox