Đổ bóng (Bài trước)
(Bài tiếp) Mô hình box css

Khoảng cách ký tự letter-spacing

Thiết lập khoảng cách các ký tự bằng thuộc tính letter-spacing, nó có thể nhận các giá trị:

 • normal khoảng cách mặc định
 • length giá trị theo đơn vị px, pt, cm ... khoảng cách các chữ
 • inherit kế thừa theo phần tử cha
<style>
  p.normal {
    letter-spacing: normal;
  }
  p.positive {
    letter-spacing: 4px;
  }  
  p.negative {
    letter-spacing: -1.5px;
  }
</style>

<p class="normal">This paragraph has no additional letter-spacing applied.</p>
<p class="positive ">This paragraph is letter-spaced at 4px.</p>
<p class="negative">This paragraph is letter-spaced at -1.5px</p>

This paragraph has no additional letter-spacing applied.

This paragraph is letter-spaced at 4px.

This paragraph is letter-spaced at -1.5px

Khoảng cách các từ word-spacing

Sử dụng word-spacing giống với letter-spacing để thiết lập khoảng cách các từ:

<style>
  p.wordnormal {
    word-spacing: normal;
  }
  p.wordpositive {
    word-spacing: 20px;
  }
  p.wordnegative {
    word-spacing: -5px;
  }

</style>

<p class="wordnormal">Đoạn văn bản bình thường.</p>
<p class="wordpositive">Đoạn văn có word-space 20px.</p>
<p class="wordnegative">Đoạn văn có word-space -5px.</p>

Đoạn văn bản bình thường.

Đoạn văn có word-space 20px.

Đoạn văn có word-space -5px.

Thuộc tính white-space

Thuộc tính white-space để điều khiển cách hiện thị khoảng trắng. Nó có thể nhận các giá trị như:

 • normal thiết lập về mặc định
 • inherit kế thừa phần tử cha
 • nowrap không ngắt dòng
 • pre định dạng chữ giữ nguyên và chỉ xuống dòng khi gặp ký tự xuồng dòng \r \n
 • pre-line văn bản tự xuống dòng nhưng các khoảng trắng thêm vào bị bỏ qua
 • pre-wrap văn bản tự xuống dòng và khoảng trắng giữ nguyên
<style>
  p.nowrap {
    white-space: nowrap;
  }
  p.pre {
    white-space: pre;
  }
  p.preline {
    white-space: pre-line;
  }
  p.prewrap {
    white-space: pre-wrap;
  }
</style>

<div class="card p-1" style="width: 200px">
  <p class="nowrap">
    Ví dụ white-space sự dùng      để điều khiển
    khoảng trắng trong văn bản
  </p>

  <p class="pre">
    Ví dụ white-space sự dùng      để điều khiển
    khoảng trắng trong văn bản
  </p>
  <p class="preline">
    Ví dụ white-space sự dùng      để điều khiển
    khoảng trắng trong văn bản
  </p>
  <p class="prewrap">
    Ví dụ white-space sự dùng      để điều khiển
    khoảng trắng trong văn bản
  </p>
</div>

Ví dụ white-space sự dùng để điều khiển khoảng trắng trong văn bản

Ví dụ white-space sự dùng để điều khiển khoảng trắng trong văn bản

Ví dụ white-space sự dùng để điều khiển khoảng trắng trong văn bản

Ví dụ white-space sự dùng để điều khiển khoảng trắng trong văn bản


Đăng ký nhận bài viết mới
Đổ bóng (Bài trước)
(Bài tiếp) Mô hình box css