Kiểm tra RAM (Bài trước)
(Bài tiếp) SSL/TLS https

/etc/rc.local chứa script để chạy tự động sau khi hệ thống boot xong.

Thông thường khi toàn bộ các dịch vụ của hệ thống đã chạy, bạn muốn chạy một số lệnh tự động hoặc gọi script nào đó thì hãy thêm vào file /etc/rc.local

Mở và soạn thảo lệnh thêm vào file rc.local bằng lệnh nano

nano -w /etc/rc.local

Đăng ký nhận bài viết mới
Kiểm tra RAM (Bài trước)
(Bài tiếp) SSL/TLS https