/etc/rc.local chứa script để chạy tự động sau khi hệ thống boot xong.

Thông thường khi toàn bộ các dịch vụ của hệ thống đã chạy, bạn muốn chạy một số lệnh tự động hoặc gọi script nào đó thì hãy thêm vào rc.local.

Mở và soạn thảo lệnh thêm vào file rc.local

nano -w /etc/rc.local

 

 

Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh