Chúng ta dùng các lệnh linux có thể kiểm tra tình trạng bộ nhớ sử dụng thế nào. Bộ nhớ gồm có RAM và lưu tạm (swap). Kiểm tra bộ nhớ là quan trọng để biết server sử dụng tài nguyên như thế nào. 

1. lệnh free

Đây là lệnh đơn giản vè dễ dùng để kiểm tra bộ nhớ.

$ free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          7976       6459       1517          0        865       2248
-/+ buffers/cache:       3344       4631
Swap:         1951          0       1951

Với tùy chọn -m các số liệu sẽ là MB. Cột có tên used cho biết bộ nhớ đã được sử dụng bởi hệ thống với tổng số bộ nhớ sẵn có ở cột total. Dòng thứ hai cho biết có 4.6 GB trống, đây là bộ nhớ trống ở dòng thứ nhất được cộng thêm bộ đệm và bộ nhớ tạm.

Linux có xu hướng caching nhiều thứ để tăng tốc, vì đó mà RAM thường xuyên được giải phóng, lưu tạm vào đĩa và sử dụng nếu cần.

2. Lệnh vmstat

Lệnh vmstat với tùy chọn s, thống kê về sử dụng bộ nhớ:

$ vmstat -s
      8167848 K total memory
      7449376 K used memory
      3423872 K active memory
      3140312 K inactive memory
       718472 K free memory
      1154464 K buffer memory
      2422876 K swap cache
      1998844 K total swap
            0 K used swap
      1998844 K free swap
       392650 non-nice user cpu ticks
         8073 nice user cpu ticks
        83959 system cpu ticks
     10448341 idle cpu ticks
        91904 IO-wait cpu ticks
            0 IRQ cpu ticks
         2189 softirq cpu ticks
            0 stolen cpu ticks
      2042603 pages paged in
      2614057 pages paged out
            0 pages swapped in
            0 pages swapped out
     42301605 interrupts
     94581566 CPU context switches
   1382755972 boot time
         8567 forks
$

Những dòng trên cùng cho biết tổng bộ nhớ, bộ nhớ trống ...

3 Lệnh top

Lệnh top thường được dùng để kiểm tra tình trạng sử dụng bộ nhớ và CPU cho các process. Tuy vậy nó cũng cho biết và giám sát tình trạng sử dụng RAM.

$ top - 15:20:30 up  6:57,  5 users,  load average: 0.64, 0.44, 0.33
Tasks: 265 total,   1 running, 263 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
%Cpu(s):  7.8 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 88.9 id,  0.9 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem:   8167848 total,  6642360 used,  1525488 free,  1026876 buffers
KiB Swap:  1998844 total,        0 used,  1998844 free,  2138148 cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                                 
 2986 enlighte  20   0  584m  42m  26m S  14.3  0.5   0:44.27 yakuake                                                                                 
 1305 root      20   0  448m  68m  39m S   5.0  0.9   3:33.98 Xorg                                                                                    
 7701 enlighte  20   0  424m  17m  10m S   4.0  0.2   0:00.12 kio_thumbnail
Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh