Lệnh netstat (Bài trước)

Chúng ta dùng các lệnh linux có thể kiểm tra tình trạng bộ nhớ sử dụng thế nào. Bộ nhớ gồm có RAM và lưu tạm (swap). Kiểm tra bộ nhớ là quan trọng để biết server sử dụng tài nguyên như thế nào. 

Lệnh free

Lệnh free cho biết thông tin tổng số, số đã sử dụng của bộ nhớ vật lý và bộ nhớ swap trên hệ thống, cũng như bộ đệm và các cache, thông tin này thực chất nó thu thập từ file /pro/meminfo

swap là bộ nhớ do hệ thống Linux tạo ra trên ổ đĩa, nó sử dụng nhơ bộ nhớ vật lý để đề phòng khi bộ nhớ vật lý đầy thì dùng swap.

Đây là lệnh đơn giản vè dễ dùng để kiểm tra bộ nhớ.

$ free -h
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      7.6G    5.7G    1.4G     94M    554M    1.5G
Swap:     7.9G    1.0G    6.8G

Với tùy chọn -h để dữ liệu hiện thị ở dạng dễ đọc, -m các số liệu sẽ là MB

Các cột dữ liệu:

 • total : tổng số bộ nhớ
 • used : bộ nhớ đã dùng - nó được tính bằng cách lấy tổng bộ nhớ trừ đi bộ nhớ còn trống, đệm và cache
 • free : bộ nhớ còn trống (chưa dùng đến)
 • shared : bộ nhớ dùng bởi tmpfs
 • buffers : bộ nhớ đệm (lưu trữ tạm thời dữ liệu trong khi đọc/ghi từ nguồn bên ngoài - như đĩa)

tempfs còn gọi là RAM Disk hay temporary filesystem, là một loại ổ đĩa lấy Ram để tạo ra nhằm có ổ đĩa mà tốc độ đọc ghi rất nhanh, các file lưu vào đây mất khi máy khởi động lại.

Linux có xu hướng caching nhiều thứ để tăng tốc, vì đó mà RAM thường xuyên được giải phóng, lưu tạm vào đĩa và sử dụng nếu cần.

Lệnh vmstat

vmstat cho thông tin về bộ nhớ, các tiến trình, hoạt động của CPU, ổ đĩa. Trong đó có thông tin về bộ nhớ (tổng, đã dùng)

$ vmstat -s -SM
     7820 M total memory
     5620 M used memory
     3889 M active memory
     1633 M inactive memory
     1633 M free memory
      0 M buffer memory
     567 M swap cache
     8063 M total swap
     1069 M used swap
     6994 M free swap
  605125725 non-nice user cpu ticks
     935 nice user cpu ticks
   65688845 system cpu ticks
  8522280247 idle cpu ticks
   5297010 IO-wait cpu ticks
      0 IRQ cpu ticks
   3259077 softirq cpu ticks
      0 stolen cpu ticks
   41871348 pages paged in
  290981077 pages paged out
    23525 pages swapped in
    355631 pages swapped out
  774148951 interrupts
  107517783 CPU context switches
  1578562406 boot time
   13808720 forks     

Những dòng trên cùng cho biết tổng bộ nhớ, bộ nhớ trống ...

Lệnh top

Lệnh top thường được dùng để kiểm tra tình trạng sử dụng bộ nhớ và CPU cho các process. Tuy vậy nó cũng cho biết và giám sát tình trạng sử dụng RAM. Lệnh này nó thống kê liên tục (mặc định 3s thông báo 1 lần), để kết thúc lệnh gõ Ctrl + C

top - 09:05:12 up 133 days, 16:31, 2 users, load average: 0.73, 0.72, 0.61
Tasks: 266 total,  1 running, 265 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s): 0.7 us, 0.4 sy, 0.0 ni, 98.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 8008448 total, 1713752 free, 5713144 used,  581552 buff/cache
KiB Swap: 8257532 total, 7163084 free, 1094448 used. 1893040 avail Mem

 PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
 3690 33    20  0 184696 26692  7984 S  5.0 0.3  1427:47 apache2
 3597 root   20  0  11.3g  3.8g  3664 S  2.3 49.8 97178:35 sqlservr
 2722 polkitd  20  0 3134152 640808  3024 S  0.7 8.0  2790:23 mysqld
13365 root   20  0 162152  2416  1572 R  0.7 0.0  0:00.20 top
29870 root   20  0 3264612 24828  5680 S  0.7 0.3 84:32.49 dotnet
 1483 root   20  0 1456792 43820  2232 S  0.3 0.5 484:19.80 dockerd
  1 root   20  0 193732  4140  2304 S  0.0 0.1  4:30.74 systemd
  2 root   20  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:05.18 kthreadd

Thông tin trong /proc/meminfo

File /proc/meminfo do Linux tạo ra nó nằm trong RAM, nó chứa thông tin cập nhật về bộ nhớ

Để đọc nội dung có thể sử dụng cat

cat /proc/meminfo

MemTotal:    8008448 kB
MemFree:     1743488 kB
MemAvailable:  1923764 kB
Buffers:        4 kB
Cached:      323496 kB
SwapCached:    49920 kB
Active:     3920464 kB
Inactive:    1663112 kB
Active(anon):  3844908 kB
Inactive(anon): 1511520 kB
Active(file):   75556 kB
Inactive(file):  151592 kB

Lệnh htop

Tương tự như top, nhưng trực quan và có nhiều thiết lập xem chi tiết hơn. htop có sẵn trong Ubuntu, CentOS thì cài thêm bằng lệnh

yum intall htop -y
lenh htop

Đăng ký nhận bài viết mới
Lệnh netstat (Bài trước)