Cài đặt NginX trên CentOS/RHEL

Thực hiện lệnh sau để tạo ra file /etc/yum.repos.d/nginx.repo

echo '[nginx]
name=nginx repo
baseurl=http://nginx.org/packages/mainline/centos/7/$basearch/
gpgcheck=0
enabled=1' > /etc/yum.repos.d/nginx.repo

Thực hiện lệnh cài đặt

yum install nginx

# kích hoạt dịch vụ
systemctl enable nginx
# Chạy dịch vụ
systemctl start nginx

Cấu hình Nginx

File cấu hình

Để kiểm tra cấu hình thực hiện lệnh

nginx -t

Nó cho biết cấu hình có lỗi không, cũng cho biết đường dẫn file cấu hình là tại /etc/nginx/nginx.conf

Ngoài ra trong nginx.conf thường cũng có chỉ thị trong khối http là

include /etc/nginx/conf.d/*.conf;

Nên khi nạp cấu hình trong file /etc/nginx/nginx.conf nó cũng nạp các file .conf trong thư mục /etc/nginx/conf.d/

Vậy để viết cấu hình tạo virtual host - cho nginx bạn có thể viết trong /etc/nginx/nginx.conf hoặc file .conf bất kỳ bạn tạo ra trong /etc/nginx/conf.d/

File nginx.conf cơ bản

user nginx;
# Nginx gồm một tiến trình trình (process) chính và các tiến trình con (worker_processes)
# Tiến trình chính để nạp cấu hình và quản lý các tiến trình con, các tiến trình con
# thì nhận các yêu cầu truy vấn gửi đến và xử lý nó. Mỗi tiến trình con chạy trên một nhân CPU
# nên tốt nhất thiết lập số tiến trình con bằng số nhân CPU bạn có, lấy bằng lệnh
# cat /proc/cpuinfo | grep processor | wc -l
worker_processes 8;

# error_log /var/log/nginx/error.log crit;
error_log off;
pid /run/nginx.pid;

# worker_rlimit_nofile = worker_connections*2
worker_rlimit_nofile 10000;


# Load dynamic modules. See /usr/share/doc/nginx/README.dynamic.
include /usr/share/nginx/modules/*.conf;

# Thiết lập các worker xử lý thế nào khi có các sự kiện kết nối
events {
  # Số client phục vụ đồng thời bởi nginx.
  # Kết hợp với Worker processes, số lớn nhất trên mỗi giây tính theo
  # Worker processes * Worker connections
  # Thiết lập bởi số process đồng thời cho phép mỗi core, dùng lệnh ulimit -n để biết
  worker_connections 1024;

  use epoll;

  # On chấp nhận các kết nối mới một lúc, Off từng kết nối một được chấp nhận
  # On chấp nhận kết nối mới nhiều nhất có thể, cận thận bị ngập kết nối
  multi_accept off;
}

http {
  # log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
  #          '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
  #          '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
  # access_log /var/log/nginx/access.log main;
  # Tắt lưu log giảm tải truy cập vào đĩa
  access_log off;


  # https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_core_module.html#open_file_cache
  open_file_cache max=200000 inactive=5m;
  open_file_cache_valid 60s;
  open_file_cache_min_uses 5;
  open_file_cache_errors on;

  sendfile      on;
  tcp_nopush     on;
  tcp_nodelay     on;
  keepalive_timeout  30;
  types_hash_max_size 2048;

  # allow the server to close connection on non responding client, this will free up memory
  reset_timedout_connection on;

  # Off header version nginx
  server_tokens off;

  gzip on;
  gzip_min_length 10240;
  gzip_comp_level 1;
  gzip_vary on;
  gzip_disable msie6;
  gzip_proxied expired no-cache no-store private auth;
  gzip_types
  # text/html is always compressed by HttpGzipModule
  text/css
  text/javascript
  text/xml
  text/plain
  text/x-component
  application/javascript
  application/x-javascript
  application/json
  application/xml
  application/rss+xml
  application/atom+xml
  font/truetype
  font/opentype
  application/vnd.ms-fontobject
  image/svg+xml;

  include       /etc/nginx/mime.types;
  default_type    application/octet-stream;

  # Load modular configuration files from the /etc/nginx/conf.d directory.
  # See http://nginx.org/en/docs/ngx_core_module.html#include
  # for more information.
  include /etc/nginx/conf.d/*.conf;

  # các khối server
  server {
    # ...
  }
  server {
    # ...
  }
}

Trong file cấu hình trên, để tạo ra các virtual host chỉ việc tạo ra các khối server (trong khối http) thích hợp.

Ví dụ, Nginx với PHP-FPM

server {
  listen 80;
  root /home/pathtowebsite/public/;
  index index.php;
  server_name myweb.net www.myweb.net;

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$query_string;
  }

  location ~ \.php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    # hoặc dùng sock
    # fastcgi_pass unix:/usr/local/php/var/run/php-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
    fastcgi_param REMOTE_ADDR $http_x_real_ip;

  }

  location ~* \.(jpg|jpeg|gif|png|css|js|ico|webp|tiff|ttf|svg)$ {
    expires 5d;
  }

  # deny access to . files, for security
  location ~ /\. {
    log_not_found off;
    deny all;
  }
}

Nginx với PHP-FPM, cổng 443 (SSL)

server {
  listen 80;
  root /home/pathtowebsite/public/;
  index index.php;
  server_name myweb.net www.myweb.net;

  # chuyển hướng www về non-www
  if ($host = www.myweb.net) {
    return 301 https://myweb.net$request_uri;
  }

  # Cấu hình xác thực SSL
  # xem https://xuanthulab.net/ssl-tls-va-giao-thuc-https-voi-open-ssl-va-let-s-encrypt.html
  ssl_certificate /đường đến/file/chứng chỉ
  ssl_certificate_key /đường đến/file/key

  ssl_protocols    TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_ciphers     HIGH:!aNULL:!MD5;


  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$query_string;
  }

  location ~ \.php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    # hoặc dùng sock
    # fastcgi_pass unix:/usr/local/php/var/run/php-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
    fastcgi_param REMOTE_ADDR $http_x_real_ip;

  }

  location ~* \.(jpg|jpeg|gif|png|css|js|ico|webp|tiff|ttf|svg)$ {
    expires 5d;
  }

  # deny access to . files, for security
  location ~ /\. {
    log_not_found off;
    deny all;
  }
}

Chuyển hướng http(80) sang https(443)

server {
  if ($host = mysite.net) {
    return 301 https://$host$request_uri;
  }

  listen 80;
  server_name mysite.net www.mysite.net;
  return 301 https://mysite.net$request_uri;
}

Sử dụng như một proxy (cổng 80)

Ví dụ, ứng dụng .NET đang ở cổng 5000 có thể cấu hình nginx như sau

server {
  listen    80;
  server_name  mysite.net *.mysite.net;
  location / {
    proxy_pass     http://localhost:5000;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header  Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header  Connection keep-alive;
    proxy_set_header  Host $host;
    proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header  X-Forwarded-Proto $scheme;
  }
}

Sử dụng như một proxy (cổng 443)

Ví dụ, ứng dụng .NET đang ở cổng 5000 (localhost:5000) có thể cấu hình nginx như sau

include    /etc/nginx/proxy.conf;
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=5r/s;
server_tokens off;
client_body_timeout 10; client_header_timeout 10; send_timeout 10;

# tạo upstream - nơi nginx chuyển http message đến
upstream mvcblog {
  server localhost:5000;
}

# chuyển hướng 80 -> 443
server {
  listen   80;
  server_name  mysite.net *.mysite.net;
  add_header Strict-Transport-Security max-age=15768000;
  return   301 https://$host$request_uri;
}

server {
  listen          *:443 ssl;
  server_name        mysite.net;
  ssl_certificate     /đường đến/file/chứng chỉ
  ssl_certificate_key   /đường đến/file/key
  ssl_protocols       TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers        "EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH";
  ssl_ecdh_curve      secp384r1;
  ssl_session_cache     shared:SSL:10m;
  ssl_session_tickets    off;
  ssl_stapling       on; #ensure your cert is capable
  ssl_stapling_verify    on; #ensure your cert is capable

  add_header Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubdomains; preload";
  add_header X-Frame-Options DENY;
  add_header X-Content-Type-Options nosniff;

  #Redirects all traffic
  location / {
    proxy_pass http://mvcblog;
    limit_req zone=one burst=10 nodelay;
  }
}

Trong đó file /etc/nginx/proxy.conf có nội dung

proxy_redirect     off;
proxy_set_header    Host $host;
proxy_set_header    X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header    X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header    X-Forwarded-Proto $scheme;
client_max_body_size  10m;
client_body_buffer_size 128k;
proxy_connect_timeout  90;
proxy_send_timeout   90;
proxy_read_timeout   90;
proxy_buffers      32 4k;

Đăng ký nhận bài viết mới