Cài đặt máy chủ Apache Httpd trên CentOS/RHEL

sudo yum update httpd
sudo yum install httpd
# Kích hoạt để Http tự động nạp
sudo systemctl enable httpd
# Chạy Httpd
sudo systemctl start httpd
# Kiểm tra
sudo systemctl status httpd

Cấu hình VirtualHost trong Http Apache

Các file cấu hình của HTTPD APACHE có phần mở rộng .conf, vị trí file này có thể xác định bằng lệnh

httpd -V

Server version: Apache/2.4.6 (CentOS)
Server built:  Nov 10 2021 14:26:31
Server's Module Magic Number: 20120211:24
Server loaded: APR 1.4.8, APR-UTIL 1.5.2
Compiled using: APR 1.4.8, APR-UTIL 1.5.2
Architecture:  64-bit
Server MPM:   prefork
 threaded:   no
  forked:   yes (variable process count)
Server compiled with....
 -D APR_HAS_SENDFILE
 -D APR_HAS_MMAP
 -D APR_HAVE_IPV6 (IPv4-mapped addresses enabled)
 -D APR_USE_SYSVSEM_SERIALIZE
 -D APR_USE_PTHREAD_SERIALIZE
 -D SINGLE_LISTEN_UNSERIALIZED_ACCEPT
 -D APR_HAS_OTHER_CHILD
 -D AP_HAVE_RELIABLE_PIPED_LOGS
 -D DYNAMIC_MODULE_LIMIT=256 
 -D HTTPD_ROOT="/etc/httpd"
 -D SUEXEC_BIN="/usr/sbin/suexec"
 -D DEFAULT_PIDLOG="/run/httpd/httpd.pid"
 -D DEFAULT_SCOREBOARD="logs/apache_runtime_status"
 -D DEFAULT_ERRORLOG="logs/error_log"
 -D AP_TYPES_CONFIG_FILE="conf/mime.types"
-D SERVER_CONFIG_FILE="conf/httpd.conf"

Ví dụ trên, thư mục gốc cấu hình là /etc/httpd/ file cấu hình đang là /etc/httpd/conf/httpd.conf. Như vậy muốn tùy chỉnh cấu hình chỉ việc cập nhật file /etc/httpd/conf/httpd.conf, chú ý phải khởi động lại apache sau khi thay đổi cấu hình

sudo systemctl restart httpd

Ngoài ra cũng lưu ý, thường trong file /etc/httpd/conf/httpd.conf gốc có chứa chỉ thị:

Include conf.modules.d/*.conf
IncludeOptional conf.d/*.conf

Có nghĩa là khi file /etc/httpd/conf/httpd.conf được nạp, nó tự động nạp các file .conf trong thư mục /etc/httpd/conf.modules.d/etc/httpd/conf.d. Ví thế mà bạn có thể viết cấu hình trực tiếp trong httpd.conf hoặc viết trong file có phần mở rộng .conf đặt trong thư mục /etc/httpd/conf/. Ví dụ, bạn có thể tạo ra file /etc/httpd/conf/vhost.conf để viết cấu hình các VirtualHost

VirtualHost (VHost)

Đó là cấu hình trong Apache để một máy chủ (một địa chỉ IP) chạy được nhiều website (nhiều domain). Với Apache thường tạo ra VHost dựa theo tên domain (Name-Based Virtual Host)

Mỗi Vhost được viết trong một khối thẻ <VirtualHost>, bạn có thể tạo ra nhiều khối <VirtualHost>

Ví dụ 1:

# cổng lắng nghe 80
<VirtualHost *:80>
  # thư mục phụ vụ
  DocumentRoot "/home/towebsite/public_html"
  # thiết lập tên miền
  ServerName domain.net
  ServerAlias www.domain.net
  # thiết lập file log
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}domain.net-error.log
  # CustomLog /dev/null combined -> không xuất log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}domain.net-access.log common
</VirtualHost>

Thiết lập như trên, có thể truy cập các file tĩnh lưu trong thư mục /home/towebsite/public_html bằng tên miền domain.net

Ví dụ 2:

Trong VirtualHost có thể dùng chỉ thị <Directory> để cấu hình từng thư mục nhỏ, ví dụ cấu hình riêng cho thư mục abc

# cổng lắng nghe 80
<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "/home/towebsite/public_html"
  ServerName domain.net
  ServerAlias www.domain.net
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}domain.net-error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}domain.net-access.log common


  <Directory /home/towebsite/public_html/abc>
    # hủy nạp cấu hình trong .htaccess
    AllowOverride None
    # không cho duyệt thư mục
    Options -Indexes -ExecCGI +FollowSymLinks -SymLinksIfOwnerMatch

    # tối ưu senfile nếu cần
    # EnableSendfile On

    # Cấm truy cập thì thêm
    # Require all denied
  </Directory>


</VirtualHost>

Ví dụ 3:

Cấu hình để chạy ứng dụng PHP (PHP có dịch vụ PHP-FPM lắng nghe ở cổng 9000)

Đầu tiên mở file httpd.conf thêm vào:

# Thiết lập handler
AddHandler "proxy:fcgi://127.0.0.1:9000" .php

# Thiết lập nạp cấu hình tại conf/vhosts.confg
Include conf/vhosts.conf
# Tắt thông tin nhạy cảm
ServerSignature Off
ServerTokens Prod

Sau đó tạo khối VirtualHost như sau

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "/home/towebsite/public_html"
  ServerName domain.net
  ServerAlias www.domain.net
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}domain.net-error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}domain.net-access.log common


  # Thiết lập mọi truy vấn đều chạy thông qua file index.php
  <Directory /home/towebsite/public_html>
    Options -Indexes -ExecCGI +FollowSymLinks -SymLinksIfOwnerMatch
    DirectoryIndex index.php
    Require all granted
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -s [OR]
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
    RewriteRule ^.*$ - [L]
    RewriteCond %{REQUEST_URI}::$1 ^(/.+)/(.*)::\2$
    RewriteRule ^(.*) - [E=BASE:%1]
    RewriteRule ^(.*)$ %{ENV:BASE}/index.php [L]
    EnableSendfile On
    AllowOverride None
  </Directory>

  <Directory /home/towebsite/public_html/abc>
    # Các chỉ thị ...
  </Directory>


</VirtualHost>

Lúc này, mọi truy vấn đến website đều thông qua index.php trừ các file tĩnh cấu hình riêng trong chỉ thị Directory khác

Chú ý Apache phải nạp rewrite_module, kiểm tra với lệnh

httpd -M

Nếu chưa bật trong cấu hình (httpd.cong hoặc trong thư mục conf.modules.d) phải nạp vào

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

Ví dụ 4:

VirtualHost với chứng chỉ SSL (lắng nghe ở cổng 443)

<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot "/home/towebsite/public_html"
  ServerName domain.net
  ServerAlias www.domain.net
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}domain.net-error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}domain.net-access.log common

  # Kích hoạt SSL
  SSLEngine on
  # SSLProtocol all -SSLv2
  # SSLCipherSuite ALL:!ADH:!EXPORT:!SSLv2:!RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:!LOW:!RC4
  # thiết lập file chứng chỉ SSL (SSLCertificateFile và SSLCertificateKeyFile)
  # Có thế lấy từ dịch vụ Let’s Encrypt
  SSLCertificateFile /certtest/ca.crt
  SSLCertificateKeyFile /certtest/ca.key


  # Các chỉ thị khác


</VirtualHost>

Ví dụ 5:

Chuyển hướng cổng 80 về 443

<VirtualHost *:80>
  ServerName domain.net
  ServerAlias *.domain.net
  RedirectMatch permanent ^/(.*)$ https://domain.net/$1
</VirtualHost>

Ví dụ 5:

Thiết lập Apache như là một Proxy, chuyển giao thức Http đến một cổng khác đang có địch vụ http chạy. Ví dụ như ứng dụng ASP.NET đang chạy và lắng nghe ở cổng 5000

<VirtualHost *:*>
  RequestHeader set "X-Forwarded-Proto" expr="%{REQUEST_SCHEME}e"
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
  ServerName domain.net
  ServerAlias www.domain.net
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}domain.net-error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}domain.net-access.log common

  ProxyPreserveHost On
  ProxyPass / http://127.0.0.1:5000/
  ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:5000/
</VirtualHost>

Một số cấu hình khác

Chuyển hướng 301, viết trong VirtualHost

Redirect 301 /url-cu /url-mới

Nén nội dung trả về sử dụng mod_deflate

<IfModule mod_deflate.c>
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/text/ text/html text/plain text/xmk text/css application/json application/x-javascript application/javascript text/javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml application/xml text/x-component
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml application/rss+xml application/atom+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon image/svg+xml application/vnd.ms-fontobject application/x-font-ttf font/opentype
</IfModule>

Thiết lập thời gian cache trình duyệt

<ifModule mod_expires.c>
  ExpiresActive On
  ExpiresDefault "access plus 600 seconds"
  ExpiresByType image/x-icon "access plus 172800 seconds"
  ExpiresByType image/jpeg "access plus 172800 seconds"
  ExpiresByType image/png "access plus 172800 seconds"
  ExpiresByType image/gif "access plus 172800 seconds"
  ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 172800 seconds"
  ExpiresByType text/css "access plus 172800 seconds"
  ExpiresByType text/javascript "access plus 172800 seconds"
  ExpiresByType application/javascript "access plus 172800 seconds"
  ExpiresByType application/x-javascript "access plus 172800 seconds"
  ExpiresByType text/html "access plus 600 seconds"
  ExpiresByType application/xhtml+xml "access plus 600 seconds"
</ifModule>

Đăng ký nhận bài viết mới