Trong hệ thống Linux (nhất là quản trị các Server Linux) để soạn thảo một file text như các file config thường dùng trình soạn thảo tại dòng lệnh (terminate, cmd), phổ biến là sử dụng trình soạn thảo dòng lệnh Vim hoặc Nano

Sử dụng Vim

Vim

Chạy lệnh Vim - chế độ nhập lệnh

Để dùng Vim, từ dòng lệnh gõ vi hoặc vim, ví dụ để soạn thảo file tại /etc/php.ini

vi /etc/php.ini
vim /etc/php.ini

Nếu file không tồn tại ở tham số coi như sẽ tạo ra file mới.

Ngay khi gõ lệnh như vậy xong, Vim ở trong chế độ NHẬP LỆNH, để xem nội dung file, ta dùng các phím điều hướng của bàn phím (các phím mũi tên, HOME, END ...) để dịch chuyển con trỏ nhấp nháy đến các vị trí cần xem nội dung trong file.

Khi đang ở chế độ nhập lệnh như vậy có thể thi hành một số tác vụ bằng cách gõ lệnh như sau (chú ý ký hiệu [return] là nhấn phím RETURN)

  • :q[retrun] thoát khỏi Vim
  • :q![retrun] ép thoát (hủy việc lưu lại)
  • :w[retrun] lưu nội dung đã thay đổi
  • :w![retrun] ép lưu lại
  • :wq[retrun] lưu nội dung đã thay đổi và thoát Vim

Chế độ INSERT

Khi đang trong chế độ nhập lệnh bạn gõ i hoặc nhấn INSERT sẽ vào chế độ INSERT
(Ở cửa sổ lệnh có hiện thị chữ -- INSERT --)

Khi ở chế độ INSERT thì có thể gõ chữ để chèn nội dung mới vào. Khi đã chỉnh sửa xong nội dung quay trở về chế độ nhập lệnh bằng cách nhấn phím ESC

Chế độ REPLACE

Đang ở chế độ INSERT chuyển qua lại với chế độ REPLACE bằng cách nhấn phím INSERT, khi ở chế độ REPLACE thì gõ chữ vào sẽ thay thế chữ đang có ở vị trí con trỏ chứ không phải là chèn vào

Sử dụng Nano

Trình soạn thảo thứ 2 có thể sử dụng là nano, để mở/tạo file với nano chạy lệnh dạng sau:

nano [filename]

Ví dụ: mở (hoặc tạo) file vidu.txt ở thư mục hiện tại

nano vidu.txt

Trình nano có giao diện như hình

Với giao diện nano này bạn có thể soạn thạo nội dung ngay, trên màn hình hiện thị sẵn các gợi ý lệnh để sử dụng (ký hiệu ^ là phím CTRL), ví dụ:

  • ^X thoát khỏi Nano
  • ^O lưu file
Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh