Linux lưu trữ các bản ghi thông tin khi các file được tạo ra, lần thay đổi cuối của file cũng như lần truy cập cuối cùng vào file. Việc lưu giữ lần truy cập cuối tiêu tốn một phần tài nguyên khi hệ thống làm việc, loại bỏ thuộc tính này có thể tăng tốc truy cập cho file trên đĩa.

Bạn kiểm tra thông tin một file, thư mục bằng lệnh stat 

# stat /home
  File: `home'
  Size: 4096            Blocks: 8          IO Block: 4096   directory
Device: fd02h/64770d    Inode: 2           Links: 17
Access: (0711/drwx--x--x)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Access: 2016-02-13 04:18:21.376437510 +0700
Modify: 2016-01-28 18:15:09.180181188 +0700
Change: 2016-01-28 18:15:09.180181188 +0700

Bạn thấy có thông tin Access - lưu trữ thông tin lần cuối file được đọc.

Linux có một tùy chọn cho hệ thống file được gọi là noatime, nó được thêm vào tùy chọn ở dòng thiết lập trong file /etc/fstab. Nếu noatime được thêm vào ví dụ:

/dev/sda7 /chroot ext2 defaults,noatime 1 2

Thì các file trong /chroot sẽ không lưu thông tìm lần cuối file truy cập. Bạn có thể dùng tùy chọn này cho /home ... Bằng cách này việc truy cập đến file sẽ nhanh hơn.

Lưu ý một số chương trình backup, email ... sử dụng thông tin này, lúc này bạn có thể chỉ định thư mục nào đó sẽ lưu thông tìn lần truy cập cuối bằng lệnh chattr 

Ví dụ: thiết lập cho thư mục /var/spool/ lưu trữ thời gian truy cập file.

#chattr -R +A /var/spool/

 


Đăng ký nhận bài viết mới