# service qmail stop
# find /var/qmail/queue/mess -type f -exec rm {} \;
# find /var/qmail/queue/info -type f -exec rm {} \;
# find /var/qmail/queue/local -type f -exec rm {} \;
# find /var/qmail/queue/intd -type f -exec rm {} \;
# find /var/qmail/queue/todo -type f -exec rm {} \;
# find /var/qmail/queue/remote -type f -exec rm {} \;
# service qmail start

Đăng ký nhận bài viết mới