Khái niệm về Shebang

Trong hệ thống Unix (Linux, macOS) shebang là dòng đầu tiên của một file script (file chạy được), dòng đó bắt đầu bằng cặp ký tự #!

Sau ký hiệu #! là tên chương trình thông dịch sẽ nạp và chạy code trong script, cú pháp như sau

#!interpreter [optional-arg]

Trong đó:

 • interpreter là đường dẫn đến trình thông dịch
 • [optional-arg] các thiết lập nếu cần thiết, tùy thuộc vào interpreter

Danh sách Shebang thông dụng

Danh sách các shebang theo loại trình thông dịch:

 • Shell (POSIX Shell) - #!/bin/sh
 • BASH -
  • #!/bin/bash
  • #!/usr/bin/env bash
 • Busybox - #!/bin/busybox sh
 • ASH - #!/bin/ash
 • awk - #!/usr/bin/awk -f
 • csh -
  • #!/bin/csh
  • #!/bin/csh -f
 • Groovy -
  • #!/usr/local/bin/groovy
  • #!/usr/bin/env groovy
 • JavaScript -
  • #!/usr/bin/env jsc
  • #!/usr/bin/env node
  • #!/usr/bin/env rhino
 • Lisp - #!/usr/local/bin/sbcl --script #//Steel Bank Common Lisp
 • Lua -
  • #!/usr/bin/env lua
  • #!/usr/bin/lua
 • make - #!/usr/bin/make -f
 • Perl -
  • #!/usr/bin/env perl
  • #!/usr/bin/perl
  • #!/usr/bin/perl -T #//taint checks
 • PHP -
  • #!/usr/bin/php
  • #!/usr/bin/env php
 • Python - #!/usr/bin/env python
 • Python3 - #!/usr/bin/env python3
 • Python3.4 - #!/usr/bin/env python3.4
 • Ruby -
  • #!/usr/bin/env ruby
  • #!/usr/bin/ruby
 • sed -
  • #!/bin/sed -f
  • #!/usr/bin/sed -f
  • #!/usr/bin/env sed
 • Solaris POSIX Shell - #!/usr/xpg4/bin/sh
 • Tcsh - #!/bin/tcsh
Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh